فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢, ۳:٥٥ ‎ب.ظ

ترتیل کل قرآن با صدای عبدالباسط
ترتیل کل قرآن با صدای استاد عجمی
ترتیل کامل قارئ ماهر المعیقلی
ترتیل کامل استاد مصطفى اسماعیل
ترتیل کامل استاد محمود خلیل الحصری
ترتیل استاد محمد طبلاوی
ترتیل کامل استاد علی جابر
دانلود ترتیل کامل قاری احمد نعینع
دانلود ترتیل کامل قاری نبیل الرفاعی
دانلود ترتیل کامل استاد عبدالله خیاطترتیل کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط

شماره سوره نام سوره سوره   برای دانلود MP3
1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

ترتیل کامل قارئ ماهر المعیقلی

شماره سوره نام سوره   دانلود MP3
1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

ترتیل کامل استاد مصطفى اسماعیل

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید


ترتیل کل قرآن با صدای استاد عجمی

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

ترتیل کامل استاد محمود خلیل الحصری

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

ترتیل استاد محمد طبلاوی

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات

  

ترتیل کامل استاد علی جابر

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

دانلود ترتیل کامل قاری احمد نعینع

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

دانلود ترتیل کامل قاری نبیل الرفاعی

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کتید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

 

دانلود ترتیل کامل استاد عبدالله خیاط

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

دانلود کامل قرآن با صدای ابوبکرشاطری

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید

ترتیل کل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس

1 الفاتحة   دانلود کنید
2 البقرة   دانلود کنید
3 آل عمران   دانلود کنید
4 النساء   دانلود کنید
5 المائدة   دانلود کنید
6 الأنعام   دانلود کنید
7 الأعراف   دانلود کنید
8 الأنفال   دانلود کنید
9 التوبة   دانلود کنید
10 یونس   دانلود کنید
11 هود   دانلود کنید
12 یوسف   دانلود کنید
13 الرعد   دانلود کنید
14 إبراهیم   دانلود کنید
15 الحجر   دانلود کنید
16 النحل   دانلود کنید
17 الإسراء   دانلود کنید
18 الکهف   دانلود کنید
19 مریم   دانلود کنید
20 طه   دانلود کنید
21 الأنبیاء   دانلود کنید
22 الحج   دانلود کنید
23 المؤمنون   دانلود کنید
24 النّور   دانلود کنید
25 الفرقان   دانلود کنید
26 الشعراء   دانلود کنید
27 النّمل   دانلود کنید
28 القصص   دانلود کنید
29 العنکبوت   دانلود کنید
30 الرّوم   دانلود کنید
31 لقمان   دانلود کنید
32 السجدة   دانلود کنید
33 الأحزاب   دانلود کنید
34 سبأ   دانلود کنید
35 فاطر   دانلود کنید
36 یس   دانلود کنید
37 الصافات   دانلود کنید
38 ص   دانلود کنید
39 الزمر   دانلود کنید
40 غافر   دانلود کنید
41 فصّلت   دانلود کنید
42 الشورى   دانلود کنید
43 الزخرف   دانلود کنید
44 الدّخان   دانلود کنید
45 الجاثیة   دانلود کنید
46 الأحقاف   دانلود کنید
47 محمد   دانلود کنید
48 الفتح   دانلود کنید
49 الحجرات   دانلود کنید
50 ق   دانلود کنید
51 الذاریات   دانلود کنید
52 الطور   دانلود کنید
53 النجم   دانلود کنید
54 القمر   دانلود کنید
55 الرحمن   دانلود کنید
56 الواقعة   دانلود کنید
57 الحدید   دانلود کنید
58 المجادلة   دانلود کنید
59 الحشر   دانلود کنید
60 الممتحنة   دانلود کنید
61 الصف   دانلود کنید
62 الجمعة   دانلود کنید
63 المنافقون   دانلود کنید
64 التغابن   دانلود کنید
65 الطلاق   دانلود کنید
66 التحریم   دانلود کنید
67 الملک   دانلود کنید
68 القلم   دانلود کنید
69 الحاقة   دانلود کنید
70 المعارج   دانلود کنید
71 نوح   دانلود کنید
72 الجن   دانلود کنید
73 المزّمّل   دانلود کنید
74 المدّثر   دانلود کنید
75 القیامة   دانلود کنید
76 الإنسان   دانلود کنید
77 المرسلات   دانلود کنید
78 النبأ   دانلود کنید
79 النازعات   دانلود کنید
80 عبس   دانلود کنید
81 التکویر   دانلود کنید
82 الإنفطار   دانلود کنید
83 المطفّفین   دانلود کنید
84 الإنشقاق   دانلود کنید
85 البروج   دانلود کنید
86 الطارق   دانلود کنید
87 الأعلى   دانلود کنید
88 الغاشیة   دانلود کنید
89 الفجر   دانلود کنید
90 البلد   دانلود کنید
91 الشمس   دانلود کنید
92 اللیل   دانلود کنید
93 الضحى   دانلود کنید
94 الشرح   دانلود کنید
95 التین   دانلود کنید
96 العلق   دانلود کنید
97 القدر   دانلود کنید
98 البینة   دانلود کنید
99 الزلزلة   دانلود کنید
100 العادیات   دانلود کنید
101 القارعة   دانلود کنید
102 التکاثر   دانلود کنید
103 العصر   دانلود کنید
104 الهمزة   دانلود کنید
105 الفیل   دانلود کنید
106 قریش   دانلود کنید
107 الماعون   دانلود کنید
108 الکوثر   دانلود کنید
109 الکافرون   دانلود کنید
110 النصر   دانلود کنید
111 المسد   دانلود کنید
112 الإخلاص   دانلود کنید
113 الفلق   دانلود کنید
114 النّاس   دانلود کنید

دسته بندي :


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» نکات خلاصه هر جزء قرآن کریم نکات جزء های قرآن کریم استادحاج ابوالقاسم ( تصویری ) ( چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦ )
» طرح خانه های نورانی ( دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦ )
» دانلود دعاها و نواهای ماه مبارک رمضان ( یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت