فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢, ٦:۳٠ ‎ب.ظ

 

سوره فاتحه 
 
سوره بقره (16-1)
 
سوره بقره (27-17)
 
سوره بقره (43-28)سوره بقره (57-44)
 
سوره بقره (82-58)
 
سوره بقره (103-83)
 
سوره بقره (123-104)
 
سوره بقره (143-124)
 
سوره بقره (157-144)
 
سوره بقره (176-158)
 
سوره بقره (187-177)
 
سوره بقره (196-188)
 
سوره بقره (213-197)
 
سوره بقره (223-214)
 
سوره بقره (235-224)
 
سوره بقره (252-236)
 
سوره بقره (259-253)
 
سوره بقره (271-260)
 
سوره بقره (286-272)
 
سوره آل عمران (12-1)
 
سوره آل عمران (28-13)
 
سوره آل عمران (47-29)
 
سوره آل عمران (64-48)
 
سوره آل عمران (91-65)
 
سوره آل عمران (110-92)
 
سوره آل عمران (136-111)
 
سوره آل عمران (161-137)
 
سوره آل عمران (182-162)
 
سوره آل عمران (200-183)
 
سوره نساء (10-1)
 
سوره نساء (19-11)
 
سوره نساء (32-20)
 
سوره نساء (50-33)
 
سوره نساء (70-51)
 
سوره نساء (90-71)
 
سوره نساء (104-91)
 
سوره نساء (141-105)
 
سوره نساء (176-142)
 
سوره مائده (6-1)
 
سوره مائده (29-7)
 
سوره مائده (48-30)
 
سوره مائده (66-49)
 
سوره مائده (86-67)
 
سوره مائده (105-87)
 
سوره مائده (120-106)
 
سوره انعام (26-1)
 
سوره انعام (51-27)
 
سوره انعام (72-52)
 
سوره انعام (93-73)
 
سوره انعام (113-94)
 
سوره انعام (140-114)
 
سوره انعام (165-141)
 
سوره اعراف (25-1)
 
سوره اعراف (45-26)
 
سوره اعراف (84-46)
 
سوره اعراف (122-85)
 
سوره اعراف (142-123)
 
سوره اعراف (156-143)
 
سوره اعراف (171-157)
 
سوره اعراف (187-172)
 
سوره اعراف (206-188)
 
سوره انفال (23-1)
 
سوره انفال (40-24)
 
سوره انفال (59-41)
 
سوره انفال (75-60)
 
سوره توبه (22-1)
 
سوره توبه (33-23)
 
سوره توبه (59-34)
سوره توبه (78-60)
 
سوره توبه (100-79)
 
سوره توبه (114-101)
 
سوره توبه (129-115)
 
سوره یونس (20-1)
 
سوره یونس (44-21)
 
سوره یونس (70-45)
 
سوره یونس (109-71)
 
سوره هود (17-1)
 
سوره هود (44-18)
 
سوره هود (73-45)
 
سوره هود (99-74)
 
سوره هود (123-100)
 
سوره یوسف (14-1)
 
سوره یوسف (29-15)
 
سوره یوسف (53-30)
 
سوره یوسف (82-54)
 
سوره یوسف (111-83)
 
سوره رعد (15-1)
 
سوره رعد (2) 26-16
 
سوره رعد (43-27)
 
سوره ابراهیم (17-1)
 
سوره ابراهیم (34-18)
 
سوره ابراهیم (52-35)
 
سوره حجر (18-1)
 
سوره حجر (50-19)
 
سوره حجر (99-51)
 
سوره نحل (23-1)
 
سوره نحل (47-24)
 
سوره نحل (69-48)
 
سوره نحل (83-70)
 
سوره نحل (105-84)
 
سوره نحل (128-106)
 
سوره اسراء (12-1)
 
سوره اسراء (30-13)
 
سوره اسراء (48-31)
 
سوره اسراء (69-49)
 
سوره اسراء (82-70)
 
سوره اسراء (93-83)
 
سوره اسراء (111-94)
 
سوره کهف (24-1)
 
سوره کهف (41-25)
 
سوره کهف (64-42)
 
سوره کهف (91-65)
 
سوره کهف (110-92)
 
سوره مریم (33-1)
 
سوره مریم (63-34)
 
سوره مریم (98-64)
 
سوره طه (36-1)
 
سوره طه (69-37)
 
سوره طه (98-70)
 
سوره طه (135-99)
 
سوره انبیاء (35-1)
 
سوره انبیاء (80-36)
 
سوره انبیاء (112-81)
 
سوره حج (25-1)
 
سوره حج (41-26)
 
سوره حج (78-42)
 
سوره مؤمنون (41-1)
 
سوره مؤمنون (90-42)
 
سوره مؤمنون (118-91)
 
سوره نور (20-1)
 
سوره نور (34-21)
 
سوره نور (50-35)
 
سوره نور (64-51)
 
سوره فرقان (24-1)
 
سوره فرقان (50-25)
 
سوره فرقان (77-51)
 
سوره شعراء (59-1)

سوره شعراء (159-60)
 
سوره شعراء (227-160)
 
سوره نمل (26-1)
 
سوره نمل (59-27)
 
سوره نمل (93-60)
 
سوره قصص (25-1)
 
سوره قصص (60-26)
 
سوره قصص (88-61)
 
سوره عنکبوت (27-1)
 
سوره عنکبوت (45-28)
 
سوره عنکبوت (69-46)
 
سوره روم (22-1)
 
سوره روم (36-23)
 
سوره روم (60-37)
 
سوره لقمان (15-1)
 
سوره لقمان (34-16)
 
سوره سجده (14-1)
 
سوره سجده (30-15)
 
سوره احزاب (20-1)
 
سوره احزاب (31-21)
 
سوره احزاب (40-32)
 
سوره احزاب (54-41)
 
سوره احزاب (73-55)
 
سوره سبأ (14-1)
 
سوره سبأ (33-15)
 
سوره سبأ (54-34)
 
سوره فاطر (12-1)
 
سوره فاطر (30-13)
 
سوره فاطر (45-31)
 
سوره یس (32-1)
 
سوره یس (62-33)
 
سوره یس (83-63)
 
سوره صافات (61-1)
 
سوره صافات (113-62)
 
سوره صافات (182-114)
 
سوره ص (20-1)
 
سوره ص (40-21)
 
سوره ص (88-41)
 
سوره زمر (20-1)
 
سوره زمر (48-21)
 
سوره زمر (75-49)
 
سوره مؤمن (17-1)
 
سوره مؤمن (50-18)
 
سوره مؤمن (85-51)
 
سوره فصلت (29-1)
 
سوره فصلت (54-30)
 
سوره شوری (20-1)
 
سوره شوری (36-21)
 
سوره شوری (53-37)
 
سوره زخرف (30-1)
 
سوره زخرف (56-31)
 
سوره زخرف (89-57)
 
سوره دخان (29-1)
 
سوره دخان (59-30)
 
سوره جاثیه (20-1)
 
سوره جاثیه (37-21)
 
سوره احقاف (16-1)
 
سوره احقاف (35-17)
 
سوره محمد (14-1)
 
سوره محمد (38-15)
 
سوره فتح (17-1)
 
سوره فتح (29-18)
 
سوره حجرات (10-1)
 
سوره حجرات (18-11)
 
سوره ق 
 
سوره ذاریات (30-1)
 
سوره ذاریات (60-31)
 
سوره طور 
 
سوره نجم (23-1)
 
سوره قمر (22-1)
 
سوره قمر (55-23)
 
سوره رحمن (25-1)
 
سوره رحمن (78-26)
 
سوره واقعه (56-1)
 
سوره واقعه (96-57)
 
سوره حدید (18-1)
 
سوره حدید (29-19)
 
سوره مجادله 
 
سوره حشر (7-1)
 
سوره حشر (24-8)
 
سوره ممتحنه 
 
سوره صف 
 
سوره جمعه 
 
سوره منافقون 
 
سوره تغابن 
 
سوره طلاق 
 
سوره تحریم 
 
سوره مُلک 
 
سوره قلم 
 
سوره حاقه 
 
سوره معارج 
 
سوره نوح 
 
سوره جن 
 
سوره مزمل 
 
سوره مدثر 
 
سوره قیامت 
 
سوره انسان 
 
سوره مرسلات 
 
سوره نبأ 
 
سوره نازعات 
 
سوره عبس 
 
سوره تکویر 
 
سوره انفطار 
 
سوره مطففین 
 
سوره انشقاق 
 
سوره بروج 
 
سوره طارق 
 
سوره اعلی 
 
سوره غاشیه 
 
سوره فجر 
 
سوره بلد 
 
سوره شمس 
 
سوره لیل 
 
سوره ضحی 
 
سوره انشراح 
 
سوره تین 
 
سوره علق 
 
سوره قدر 
 
سوره بینه 
 
سوره زلزال 
 
سوره عادیات 
 
سوره قارعه 
 
سوره تکاثر 
 
سوره عصر 
 
سوره همزه 
 
سوره فیل 
 
سوره قریش 
 
سوره ماعون 
 
سوره کوثر 
 
سوره کافرون 
 
سوره نصر 
 
سوره مسد 
 
سوره اخلاص 
 
سوره فلق 
 
سوره ناس دسته بندي : شات نت، shatnet


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» نکات خلاصه هر جزء قرآن کریم نکات جزء های قرآن کریم استادحاج ابوالقاسم ( تصویری ) ( چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦ )
» طرح خانه های نورانی ( دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦ )
» دانلود دعاها و نواهای ماه مبارک رمضان ( یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت