فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳, ۸:٥۸ ‎ب.ظ

دانلود نمونه سوالات تستی word 2007 و Powerpoint

Windows      PowerPoint

 به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات WORD    در فایل ورد   ( قابل ویرایش و دستکاری کردن ) 

نمونه سوالات WORD                 در فایل  PDF   فایل اول

نمونه سوالات WORD                  در فایل  PDF  فایل دوم

نمونه سوالات WORD                  در فایل ZIP   فایل سوم

نمونه سوالات POWER POINT      در فایل ZIP

 نمونه سوالات WINDOWS           در فایل ZIP


 نمونه سوالات تستی Word 2007 

1- برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Page layout  گروه Orientation  گزینه Portrait               

ب  ) سر برگ Insert  گروه Orientation  گزینه Landscape

ج  ) سر برگ Insert گروه Margins  گزینه Portrait                           

د   ) سر برگ Page layout گروه Orientation گزینه Landscape

2- برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ View گروه Table                                  ب  ) سر برگ Insert گروه Table  

ج  ) سر برگ Page layout گروه Table                        د   ) هیچکدام

3- برای درج پاورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Reviwe گزینه Header                               ب  ) سر برگ References گزینهFootnotes

ج  ) سر برگ References گزینه Insert Endnote               د   ) گزینه ب و ج

4-  برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Ruler                                            ب  ) سر برگ View گزینه  Ruler

ج  ) سر برگ Review گزینه  Ruler                                          د  ) همه موارد

5- برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Size                   ب  ) سر برگ  Page layout گروه Page Scape

ج  ) سر برگView  گزینه Size                      د   ) سر برگ Page Layout گروه PageSetup  گزینهSize

6-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الف- save in                ب- save as                 ج- save                     د- look in

7-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.
الف- insert \ font        ب- home \ font       ج- page layout \ font        د- page layout \ paragraph

8-کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟
الف- ctrl+]                        ب- ctrl+[                        ج- ctrl+(                        د- ctrl+)

9-کدام یک از نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
الف- print  layout          ب- web   layout            ج- outline                 د- draft

10-کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟
الف- new                   ب- open                     ج- save                    د- save as

11-برای رفتن به ابتدای فایل  باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.
الف- ctrl+click                ب- ctrl+home                ج- ctrl+end                    د- ctrl+tab

12-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف- یکبار          ب- دوبار             ج- سه بار                 د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.

13-برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
الف- insert \ picture        ب- home \ picture         ج- view \ picture        د- insert \ chart

14-چنانچه دکمه ctrl را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه .... شود .... می گردد.
الف- کپی – جا به جا                                     ب- جا به جا  کپی             

 ج- جا به جا – قرینه                   د- بسته به مورد هر سه گزینه صحیح است.

15- جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های cut, paste  در کدام زبانه(ریبون) قرار دارند ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view

16-جهت فعال کردن خط کش کدام  زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert                 ب: page layout                 ج : view                 د: mailing

17-پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟

الف: home                ب:   design               ج: view                      د: table

18-گزینه symbol  در کدام زبانه قرار دارد ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view

19-فایلهای محیط word 2007 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

الف: doc                ب: dot                    ج:docx                     د: dotx

20-با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟

الف: صفحات زوج            ب: صفحات فرد          ج: صفحه اول سند              د: صفحه آخر سند

21-برای تعیین میزان انواع تورفتگی  های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟

الف: خط کش افقی       ب: خط کش قائم       ج: گزینه paragraph  از زبانه page layout      د: الف و ج

22-مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟

الف: یک اینچ              ب: نیم اینچ                     ج: دو اینچ                   د: چهار اینچ

23 - از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟

 الف  سربرگ  page Lay out ،گروه   page back ground   ، دکمه water mark

ب -  سربرگ   page Lay out  ،  گروه page set up ، دکمه water mark

ج - سربرگ   page Lay out ، گروه      page back ground، دکمه page border

د – سربرگ insert ،گروه link ، دکمه water mark

24 – برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟

الف – سربرگinsert ، گروه pages ، دکمه cover page

ب – سربرگ page Lay out گروه page back ground ، دکمه  page border

ج  سربرگ  page Layout ، گروه page setup ، page setup ،سربرگ margins

د – سربرگ home ،گروه paragraph ، دکمه border and shading

 5 – اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین  سطر اول جدول در صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

 الف - سربرگ Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ب – سربرگ page Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ج – سربرگ page Layout ، گروه  page setup ، دکمه Hyphenation

 د – سربرگ insert  ، گروه Links  ، گزینه Bookmark

26 – از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟

الف – سریرگ Home  ،گروه Table ، دکمه Table

ب  سربرگ Insert ، گروه Table  ، دکمه Table

ج – سربرگ view ، گروه Document views ، دکمه Print Layout

 د – سربرگ Insert ، گروه Illustrations ، دکمه chart

27-با 2 بار فشار دادن کدام کلید ،مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

 الف)f2                          ب)f4                                 ج)f6                                د)f8

28- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

 الف)دکمهdisplay      ب)Advanced→display        ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

29- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ........ ایجاد کنیم؟

 الف)سند جدید             ب)template                ج)Macro              د)گزینه ب وج

30 – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

الف) Insert –Cover page                    ب) Insert-Blank page     

ج) Insert –page break                       د) هرسه گزینه صحیح است

31– برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الف) Add Ins            ب) Advanced                   ج) Customize                       د) Display

32 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

الف) Home                      ب) Insert                      ج) Page Layout                      د) Review 

33-برای ایجاد جدول از کدام منواستفاده میشود.

الف)Tools            ب)Table            ج)Format          د)Uiew

34-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

الف)Ctrl+F         ب)Ctrl+H                   ج)Ctrl+G                        د)Ctrl+A

35-پسوند فایل که در محیط Word2007 ذخیره می شود چیست؟
الف  Dot-           ب- Gif                ج-  Xls                د- Docx


36-کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از حالت انگلیسی به فارسی بکار می رود؟
الف) Alt+Shift سمت چپ     ب) Alt+Shift سمت راست     ج)Ctrl+Shift سمت چپ     د)موارد الف و ج


37-کدام فرمان برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟
الف-      Redo ب-     Cut ج- Undo                   د-Paste


38-کدام گزینه برای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟
الف)           Justify ب)   Align Right           ج) Align Left                           د) Center


39-کدام نما(حالت نمایش صفحه) در Word2007، سند را به صورت پیش نویس، نمایش می دهد؟
الف)       Full Screen Reading ب          Print Layout( ج)         Web Layout         د)  Draft

 


40-برای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره Paragraph مناسب است؟
الف)First Line Indent        ب) Charater Spacing          ج) Format Painter         د) Hanging Indent


41-برای درج پاورقی در سند کدام فرمان مناسب است؟
الف- References ® footnote                          ب-  Format® Page Setup®     
ج-  Insert® References                                 د-  Insert® footnote‌


42-برای ایجاد متن چند ستونی (روزنامه ای) در Word 2007 از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Page Layout-Table         ب)Page Layout-Columns        ج)Insert- Table      د)Insert- Columns

43-برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟
الف) Page Layout® Page Number                                  ب)Page Layout®Shapes                     

ج)Insert® Page Number                                                        د)Insert® Shapes

44-کدام گزینه در Page Layout کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟
الف) Page Setup            ب) Portrait          ج)Landscape         د) Layout


45-کدام زبانه در پنجره Page Setup برای تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟
الف)Margin                     ب)Paper                            ج)Layout                د) Home

46- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف)  Ctrl + M           ب) N + Ctrl            ج)    Ctrl + C                د)  Ctrl +Z  

47-  برای ذخیره فایل از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف)   M +  Ctrl               ب)  Ctrl +Z             ج)  Ctrl + W        د) Ctrl +S  

 48-  در کدام نما ، پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟

الف)   Print layout           ب)out line        ج)     Full screen reading      د)  Web layout  

49-  برای انتخاب کلمات غیر مجاور از کدام کلید به همراه درگ استفاده می کنیم؟

الف)  Ctrl                 ب)   Shift                  ج)  Alt               د)  Space bar

50-  برای انتخاب کل سند کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)  Insert®Editing®select®select all                          ب)  Home®Editing®select®select all    

ج)  Office button ®Editing®select                                    د)  View®Editing®select®select all

51- کلید میانبر برای مورب کردن متن کدام است؟

الف)   Ctrl+z          ب)   Ctrl+r          ج)  Ctrl +I          د) Ctrl+B  

52-  برای باز کردن کادر Font  از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟

الف) Ctrl + F         ب) Ctrl + D               ج)  Ctrl + M                 د) Ctrl +  N

53- کلید میانبر عمل وسط چین کدام است؟

الف)    Shift +V         ب) Ctrl +V        ج)Ctrl +R        د) Ctrl +E

54- انتخاب کدام گزینه در کادر Paragraph  کمترین فاصله بین خطوط را تنظیم می کند؟

الف)    Single             ب)   Double           ج)  At least               د)  Exactly

55- برای کپی قالب بندی یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)   Copy       ب)   Paste             ج)        Cut               د)  Format painter

56- کلید میانبر عمل Paste  کدام است؟

الف)  Ctrl +Z            ب) Ctrl + V                 ج) Ctrl + Y              د) Ctrl +X

 

نمونه سوالات تستی PowerPoint 2007

1-برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design                 ب) گزینه Chart از سر برگ View      

ج) گزینه Picture از سر برگ Insert                      د) همه موارد

 2- برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف)Drawing از سر برگ Insert              ب)Drawing از سر برگ View     

ج)Drawing از سر برگ Home                 د)Picture از سر برگ  Home

3- برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide                    ب) سر برگ View  گزینه Slide

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide                                       د ) همه موارد

4-برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup                            ب ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج ) سر برگ Insert  گروه Size                                        د ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

5-برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home                        ب) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج) گزینه Text Direction از سر برگ Insert                             د ) گزینه port vate از سر برگ Home

6- فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                    د) presentation

7- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                  ب) ptx                       ج) pptx                    د) ppxt

8- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                    ب) Effect                 ج) Colors             د) Themes

9- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide view

10-کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) Slide Show            ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

11-برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design               ب) Home                 ج) Insert                    د) View

12- برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                   د) Shapes

13-کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

14-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      ب) Action Button                  ج) Slide Transition            د) Custom Animation

15-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing       ب) Custom Animation         ج) Slide Transition      د) Automatically After

16-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                   ب)Slide  Sorler                        ج)Slide Show               د)notes Page

17-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show             ب)Slide Transition                ج)Custom animation          د)Cutom Show

18-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show         ب)Aotion  Buttons            ج)Custom Show            د)Animation  Schemes

19-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter             ب)Slide Show                    ج)Narmal                  د)View Slide    

20-کدامیک از مسیر های زیر به یک شکل یا جدول حرکت می دهد .       

 الف) سر برگ Insert گروه Animations                        ب) سر برگ Animations گروه Transition

ج ) سر برگ Animations گروه Animations                     د ) سر برگ Animations  گروه Page Setup

 

 

نمونه سوالات تستی Excel 2007

1- کدام یک از گزینه های زیر می تواند آدرس یک سلول باشد:

الف) 2c                  ب) b2d                  ج) cad                   د) ba2

2- یک فایل excel می تواند حداکثر چند sheet داشته باشد؟

الف) 255                 ب) 1                        ج) 3                         د) 2

3- جهت تعیین پس زمینه برای سلول جاری از کدام ابزار استفاده می شود؟

الف) fill color                     ب) font color                     ج) border color                 د) more color

4- برای انتخاب چند سطر غیر همجوار در excel از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) shift                              ب) alt                     ج) ctrl                    د) space

5- گزینه merge چه عملی را انجام می دهد؟

الف) تقسیم سلول                      ب) ادغام سلول                         ج) حذف قالب بندی سلول                         د) جا دادن متن در سلول

6- برای نشان دادن عدد به صورت کسر از کدام گزینه ها استفاده می شود؟

الف) currency                     ب) scientific                       ج) accounting                    د)fraction

7-کدام نام  برای یک  sheet صحیح نیست؟

الف) sheet[book]                               ب) sheet{book}                                ج sheet(book)                   د) sheet-book

8-برای ثابت نگه داشتن تیتر جداول از کدام دستور استفاده می شود؟

الف) arrange                        ب ) split                                                ج)freeze                                              د) unfreeze

9-برای مرتب کردن اطلاعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......
الف-  data \ sort           ب- data \ filter              ج- insert \ sort                    د- home \ find

10- علامت مساوی در شروع یک خانه  نشانه چیست؟
الف- شروع یک فرمول         ب- شروع یک جستجو         ج- شروه عملیات filtering           د- شروع ذخیره سازی یک فایل

11- کدام گزینه در مورد تعداد سطرهای محیط اکسل 2007 درست است ؟
الف) 1048576                   ب) 1048567               ج) 23563                د) 10563

12- آخرین ستون اکسل چه نام دارد ؟
الف) XDF                      ب) FDX                     ج) XFD                     د) XLS

13-پسوند فایلهای ایجاد شده در اکسل 2007 کدام است ؟
الف) XLSX                    ب) XXLS                   ج) XLS                    د) XLXS

14- گزینه Filter در کدام سربرگ قرار دارد ؟
الف) View                    ب) Data                    ج) Review                    د) Formulas

15- کدام تابع را می توان جایگزین فرمول  (Sum(A1:B5)/Count(A1:B5)  کرد ؟
الف) Min               ب) AVERAGE                 ج) ROUND                  د) AUTOSUM

16- برای مرتب کردن یک لیست ...........................
الف) گزینه SORT را از منوی DATA انتخاب می کنیم .                            ب) گزینه FORM را از منوی DATA انتخاب می کنیم 
ج) گزینه ARRANGE را ازمنوی DATA انتخاب می کنیم .                        د) گزینه AUTOFILTER را از منوی DATA انتخاب می کنیم

17- برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه Protect work book را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟
الف) View                ب) Review                    ج) Page Layout                     د) Insert

18- تابعی که میانگین اعداد را محاسبه میکند چه نام دارد.
الف)Sum                 ب)Count                 ج)Average                   د)Mat

19- کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟
الف) سربرگ Home  گروه Editing ، دکمه Sort and Filter  ، freeze panes       ب) سربرگ data ،گروه sort and filter ، دکمه filter ، freeze panes
ج) سربرگ view ، گروه sort and filter ، دکمه  filter، freeze panes                  د)سربرگview ،گروه Window ، دکمهfreeze panes،freeze panes
20- از کادر محاوره cells Format  در سربرگ Home کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟
الف) Number                ب) Font                          ج) Alignment                        د)  Border

 21- برای پنهان کردن فرمولهای کاربرگ از دید کاربر کدام مسیر درست است ؟
الف) Format cells-Protection- Hidden            ب) hidden Home –Protection          ج) view-protection-Hidden             د)هیچکدام

22- برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

الف) سربرگ  Homeگزینه Delete                        ب ) سر برگ Home گزینه Clear Contents

ج ) سر برگ Data گزینه Clear                                                د ) سر برگ Home گروه Clear گزینه Clear Format

23- کدام یک از گزینه های موجود درزبانه number از کادر محاوره cells  format امکان اضافه کردن % (درصد) را به اعداد می دهد؟
الف- currency                       ب- percentage                         ج- special                       د- number

27- گزینه  Shrink To Fit:
الف)سلول را کوچک میکند           ب)سلول را بزرگ میکند تا متن در آن بگنجد           ج)متن را بزرگ میکند           د)متن را کوچک میکند تا در سلول بگنجد

28- منظور از آدرس A10 چیست؟
االف)ستون 10 و سطر A                     ب)ستون A و سطر 10                      ج)هر دو مورد میتوانند درست باشند               د)بستگی دارد فارسی باشد یا انگلیسی

29- کدام گزینه برای قالب بندی شرطی استفاده می شود؟
الف)Conditional Formatting                              ب) Format Cells                 ج)         Format               د)  Format as table

30- برای گرد کردن اعداد اعشاری از کدام تابع استفاده می شود؟
الف)Count                              ب)INT                    ج)Round                                د)PMT

 

نمونه سوالات تستی Access 2007

1- فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟

 الف) DOCX   ب   )BMP   ج)accdb      د   )PPTX

2- برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type                                       ب) سر برگ Creat گروه Relation

ج  ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships                                    د) گزینه الف و ج

3-  برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Creat گروه Table    ب) سر برگ Creat گروه Form                    ج) سر برگ Creat گروه Other            د) سر برگ Creat گروه Reports

4- چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟

الف) متنی             ب  ) عددی                ج  ) تاریخ و ساعت               د  ) پولی

 5- برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟

 الف)راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی Primary key                                   ب) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create

ج)انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینهPrimary Key از سر برگ Design                                              د  ) گزینه الف و ج

6-مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.
الف- جدول                     ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی

7-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند ...... هستید.
الف- یک فیلد کلید                 ب- یک فیلد مشترک                      ج- یک فیلد کد                          د- هیچکدام

8-کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
الف- form                ب- table                      ج- report                              د- filter

9-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟
الف- check  box                       ب- Combo Box                                 ج- label                                د- text  box

10-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

11-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
الف- default   value             ب- caption                 ج- new  value               د- input mask

12-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟
الف- lookup  wizard             ب- ole  object             ج- hyper link               د- currency

13-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟
الف- design               ب- form  wizard              ج- data  sheet                 د- همه موارد

14-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟
الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                   ب- سربرگ home گزینه relation ships  

  ج- سربرگ create گزینه form                                                د- سربرگ create گزینه table

15-  با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟

الف: table                 ب: quary             ج: report      د: macro               

16- کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

الف: design report               ب: blank report                 ج:report wizard         د: هر سه گزینه

17-در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table            ب: datasheet view                  ج: design view               د: wizard table

18-اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن یک فیلد پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟

الف: format                    ب: caption                     ج: required            د: هیچکدام

19-جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat                       ب: external                       ج: design                    د: database

20-برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟

الف: memo                  ب: text                    ج: auto number               د: الف و ب

21-جهت اضافه کردن یک  فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert             ب: design                   ج: creat           د: home

22-جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat            ب: home            ج: insert                    د: design

23  برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design                             ب  سربرگ Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design

 ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design        د – گزینه الف و ب

24  برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

الف – number  ،            numberب – number ، Text                            ج text   ، numberü                    د  text  ، Currency

25 برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

الف)  Home                      ب) Create                              ج) ExternalData                      د) Data haseTools

26  برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

الف)گزینه Totals ازسربرگCreate                                 ب)گزینه Totals ازسربرگ  ExternalData                                                 

ج) گزینه Totals از سربرگ Data Sheet                       د) گزینه Totals از سر برگ Home

27-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

الف)Text                                       ب)Memo                                 ج)Data &Time                          د)Yeslno   

28- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

 الف)Design→tools→primary key        ب) Design→show/hide→index    ج)Design→builder        د) Design→show/hide

29- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables→table                       ب) Tables→table templates                  ج)Tables→table design                  د)همه موارد

30)جهت ذخیره سازی اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۲۵۵از کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود؟

الف)byte               ب)integer               ج)long integer                 د)double

31)برای شاخص بندی چند فیلد به صورت یکتا از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)INDEX          ب)PRIMARY KEY                    ج)TOOLS\LOOKUP                      د)هیچکدام

32)برای ظاهر کردن فیلدهای DATABASE از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) FREEZE       ب)index                     ج)HIDE                       د)UNHIDE

33)برای اینکه نتوان تاریخی بزرگتر از همان روز وارد کرد از کدام خاصیت استفاده می شود؟

الف)VALIDATION TEXT           ب)VALIDATION RULE                  ج)INPUT MASK                    د)FORMAT

34)با کدام روش می توان رکوردهای یک جدول را با جدول دیگری ارتباط داد بنحوی که جدول دومی زیر مجموعه جدول اولی باشد؟

الف)یک به یک                    ب)یک به چند                             ج)چند به یک                        د)چند به چند

35)فیلد (FILD) چیست؟

الف)به هر یک از ستونهای جدول می گویند.      ب) به هر یک ازسطرهای جدول می گویند.     ج)به داده هایی که زیر هم قرار دارند.               د)الف و ب

36)فیلد نوع Memo چه نوع داده هایی را شامل می شود؟

الف)داده های نوع عددی                ب)داده های نوع حروفی            ج)داده های بیشتر از ۲۵۵ کاراکتر           د)داده هایی که شامل تاریخ و زمان می شود

37)جهت اضافه نمودن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم؟

الف)Edit              ب)View                ج)Design                   د)Insert

38)درجدول برای­جستجوی­اطلاعات هنگامی­که رکوردهایی را بخواهیم که کد شناسایی­آنها ۸۹ نباشدکدام عملگرمنطقی راباید انتخاب کنیم؟

الف) =  > 89                       ب) <  = 89                           ج) < >89                    د)هیچکدام

39)کدام گزینه جزء Object های برنامه اکسس نمی باشد؟

الف)Form            ب)Page                      جMacro        د)Favorites

40)برای چاپ اطلاعات از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Form                       ب)Report                      ج)Table                            د)Macro

 

41)جهت مرتب ساختن و فیلتر نمودن اطلاعات در پایگاه داده کدام یک از اشیای زیر استفاده می شود؟

الف)Tables                      ب)Queries                        ج)Reports                   د)Module

42)از کدام گزینه برای قرار دادن شرط در Query استفاده می شود؟

الف)Criteria                      ب)Sort                           ج)Show                          د)If

43)از کدام گزینه برای مشخص کردن قالب نمایش فیلد استفاده می کنیم؟

الف)Format                      ب)Input Mask                             ج)Caption                       د)Field Size

44)اسامی فیلدها حداکثر چند کاراکتراست؟

الف)۲۵۰                ب)۶۴                ج)۲۵۴             د)۸

45) کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده انتخابی  فیلتر می کند ؟

الف  -  Filter By selection           ب  – form filter by       ج  -   Apply / Remove filter       د  – همه موارد

46) کلید اصلی در برنامه Access چه نام دارد ؟

الف   Primary Key    ب  – First Key             ج -  Data Key       د  – هیچکدام

47) برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف   Format        ب  -   Edit        ج  -  View         د -   Tools

48) برای  تغییر در طرح یک فرم باید در چه نمایی  قرار گرفت ؟

الف  -  Data Sheet view        ب -   view Design      ج  -   Form view      د-  view   Table

49) کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
الف- form                           ب- table                             ج- report                          د- filter

50) بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

51) کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

الف: design report           ب: blank report                     ج:report wizard             د: هر سه گزینه     

52) در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table                       ب: datasheet view                  ج: design view              د: wizard table

 53) برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables →table         ب) Tables →table templates          ج)Tables →table design             د)همه موارد

54)  برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

الف)  Home                     ب) Create                         ج) External Data      

د) Data hase Tools

 

دسته بندي : نمونه سوالات مهارت های icdl، فارض نت، فارض نت اخی جهان


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» نکات خلاصه هر جزء قرآن کریم نکات جزء های قرآن کریم استادحاج ابوالقاسم ( تصویری ) ( چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦ )
» طرح خانه های نورانی ( دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦ )
» دانلود دعاها و نواهای ماه مبارک رمضان ( یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت