دانش آموزان نمونه سال 1390 اخی جهان

دانش آموزان نمونه سال 1390 اخی جهان

 

رتبه

نام و نام خانوادگی و نام پدر

محل تحصیل :

مدرسه

9

رضا پیری  / قدیر

نمونه راهنمایی شهید غفاری  آذرشهر

14

محمد پیری / صادق

نمونه راهنمایی شهید غفاری  آذرشهر

50

مهران گردشی / محمد

نمونه راهنمایی شهید غفاری  آذرشهر

25

مهرداد حاجیان /علی

دبیرستان امام خمینی آذرشهر

35

امیر نجفی  /  حسین

دبیرستان امام خمینی آذرشهر

45

مرضیه نعمتی  /      رحیم

نمونه راهنمایی فاطمیه  آذرشهر

49

فاطمه علی نژاد   اسماعیل

نمونه راهنمایی فاطمیه  آذرشهر

17

زهرا نجفی      /      صمد

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

23

رقیه پور زین العابدین/  یحیی

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

24

فاطمه حیدری    /     ابراهیم

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

29

سحر قربانی     /     حسن

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

41

مینا حاجیان        کریم

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

50

سمیرا ذوالفقاری/ محمد علی

دبیرستان نمونه فرزانگان آذرشهر

 

/ 0 نظر / 6 بازدید