هزار گوهر: منتخب کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی (ع) از نهج‌البلاغه

دانلود فایل html 

هزار گوهر 
فصل اول کلماتى که با «همزه مطلقه» آغاز مى‏شوند 
فصل دوم کلماتى که با «همزه امر» آغاز مى‏شوند 
فصل سوم کلماتى که با «اذا» آغاز مى‏شوند 
فصل چهارم کلماتى که با «وزن افعل» آغاز مى‏شوند 
فصل پنجم کلماتى که با «آفت- الا- ان- انّما- این» آغاز مى‏شوند 
فصل ششم کلماتى که با «انّ، انّک، انّکم» آغاز مى‏شوند 
فصل هفتم کلماتى که با «ایاک» آغاز مى‏شوند 
فصل هشتم کلماتى که با «ب» آغاز مى‏شوند 
فصل نهم کلماتى که با «ت، ث» آغاز مى‏شوند 
فصل دهم کلماتى که با «ج، ح، خ» آغاز مى‏شوند 
فصل یازدهم کلماتى که با «د، ذ، ر، ز» آغاز مى‏شوند 
فصل دوازدهم کلماتى که با «س، ش» آغاز مى‏شوند 
فصل سیزدهم کلماتى که با «ص، ض، ط، ظ» آغاز مى‏شوند 
فصل چهاردهم کلماتى که با «ع، غ» آغاز مى‏شوند 
فصل پانزدهم کلماتى که با «ف، ق» آغاز مى‏شوند 
فصل شانزدهم کلماتى که با «ک» آغاز مى‏شوند 
فصل هفدهم کلماتى که با «ل» آغاز مى‏شوند 
فصل هیجدهم کلماتى که با «لا» آغاز مى‏شوند 
فصل نوزدهم کلماتى که با «ما، م» آغاز مى‏شوند 
فصل بیستم کلماتى که با «من» آغاز مى‏شوند 
فصل بیست و یکم کلماتى که با «من» آغاز مى‏شوند 
فصل بیست و دوّم کلماتى که با «ن، و، ه، ى» آغاز مى‏شوند 
پایان کتاب و عرض سپاس  

هزارگوهر 1 «المجاهدون تفتّح لهم ابواب السّماء» درهاى آسمان بروى پیکار کنندگان در راه خدا گشوده مى‏شود (ببهشت مى‏روند) 2 «الجنود عزّ الدّین و حصون الولاة» سپاهیان موجب عزّت دین و دژهاى فرمانروایانند. 3 «العوافى اذا دامت جهلت و اذا فقدت عرفت» تندرستى وقتى پایدار باشد، قدرش معلوم نیست و چون از دست رود ارزشش شناخته مى‏شود 5 «العاقل اذا سکت فکر و اذا نطق ذکر و اذا نظر اعتبر» دانا بگاه خاموشى مى‏اندیشد و وقت گفتن بیاد خدا است و هنگام دیدن پند مى‏آموزد 6 «الحجر الغصب فى الدّار رهن على خرابها» سنگ غصبى در خانه، گرو ویرانى آن است. 7 «العلم یرشدک و العمل یبلغ بک الغایة» دانش رهبر تو است و عمل ترا بآخرین پایه کمال مى‏رساند 9 «السّیّد من تحمّل اثقال اخوانه و احسن مجاورة جیرانه» آقا کسى است که بار برادرانش را بر دوش کشد و به همسایگانش نیکى کند. 10 «الإیمان معرفة بالقلب و اقرار باللّسان و عمل بالأرکان» ایمان با شناخت قلبى و اقرار بزبان و عمل با اعضاء بدست مى‏آید 11 «المال وبال على صاحبه الّا ما قدّم منه» مال براى صاحبش وبال است مگر آنچه از آن (براى آخرتش) پیش فرستاده باشد 12 «الامر بالمعروف افضل اعمال الخلق» بالاترین کار مردم امر بمعروف است 13 «الأمل کالسّراب یغرّ من راه و یخلف من رجاه» آرزو مانند سراب است بیننده‏اش را مى‏فریبد و امیدوار بخودش را مأیوس مى‏سازد 14 «انتباه العیون لا ینفع مع غفلة القلوب» با بى‏خبرى دل بیدارى چشمان سودى ندهد 15 «الصّبر صبران صبر على ما تکره و صبر على ما تحبّ» صبر دو تا است، یکى صبر بر چیزى که آنرا نمى‏خواهى و دیگرى صبر بر آنچه آنرا مى‏خواهى 16 «المنع الجمیل احسن من الوعد الطّویل» بخوبى کسیرا محروم کردن بهتر از وعده دراز دادن است. 17 «الکریم من صان عرضه بماله» جوانمرد کسى است که با مالش آبرویش را نگه دارد 18 «اللّئیم من صان ماله بعرضه» فرومایه کسى است که با آبرویش مالش را نگه دارد 19 «الصّدقة تستدفع البلاء و النقمة» صدقه گرفتارى و بلا را از بین مى‏برد 20 «الحقد من طبایع الأشرار. الحقد نار کامنة لا نطفى الّا بالظّفر» کینه‏توزى از سرشتهاى بدان و آتشى است پنهان که جز با پیروزى کینه‏توز خاموش نگردد 21 «المرء بفطنته لا بصورته. المرء بهمّته لا بقنیته» مردانگى مرد بزیرکى و هوشیارى اوست نه بصورت او، مردانگى مرد به همّت اوست نه بمال او 22 «الشّریر لا یظنّ بأحد خیرا لأنّه لا یراه بطبع نفسه» شریر کسى را خوب نمى‏پندارد زیرا در وجود خود خوبى نمى‏بیند 23 «المنزل البهىّ احد الجنّتین» خانه نیکو و روشن یکى از دو بهشت است. 24 «العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزّهها عن کلّ ما یبعدها و یوبقها» عارف کسى است که نفسش را بشناسد و آزاد کند و از آنچه او را از خدا دور مى‏سازد یا بهلاکت مى‏رساند، پاک گرداند 25 «الدّنیا سجن المؤمن و الموت تحفته و الجنّة ماواه» دنیا زندان مؤمن و مرگ ارمغان او و بهشت جایگاهش میباشد 26 «الحریص فقیر و ان ملک الدّنیا بحذافیرها» آرزمند اگر همه دنیا را هم مالک گردد باز نادار است 27 «العلم خیر من المال العلم یحرسک و انت تحرس المال» دانش از مال بهتر است زیرا دانش نگه دار تو است ولى تو نگه دار مالى 28 «الدّهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصطبر» دنیا دو روز است روزى بسودت و روزى بزیانت، روزى که بسود تو است تند ممتاز و روزى که بزیان تو است شکیبا باش 29 «الصبر صبران صبر فى البلاء حسن جمیل و احسن منه الصّبر فى المحارم» صبر دو صبر است، صبر در گرفتارى که خوب و زیباست و از آن بهتر صبر از ارتکاب حرام است. 30 «الأنس فى ثلاثة الزّوجة الموافقة و الولد البارّ و الأخ الموافق» آسایش در سه چیز است: همسر سازگار، فرزند خوب و دوست موافق 31 «العالم الّذى لا یملّ من تعلّم العلم» دانشمند کسى است که از آموختن بستوه نیاید. 32 «اللّسان میزان الإنسان» زبان ترازوى سنجش انسانیّت آدمى است 33 «العارف وجهه مستبشر متبسّم و قلبه وجل محزون» خدا شناس گشاده رو و خندان و دلش ترسان و اندوهناک است 34 «الکلام کالدّواء قلیله ینفع و کثیره یهلک» سخن مانند دوا است که کمش سودمند و زیادش کشنده است. 35 «الکرم ایثار العرض على المال» جوانمردى ترجیح دادن آبرو بر مال است 36 «المنافق وقح غبّى متملّق شقى» آدم دو رو بى‏شرم و کم هوش و چاپلوس و سیه روزگار است 37 «المؤمن شاکر فى السّرّاء صابر فى البلاء خائف فى الرّخاء» مؤمن بهنگام خوشى‏شاکر و موقع گرفتارى شکیبا و بوقت فراوانى نعمت بیمناک است 38 «الصّبر افضل سجیّة و العلم اشرف حلیة و عطیّة» شکیبائى بالاترین خوى و دانش برترین زینت و نعمت است. 39 «الإیمان صبر فى البلاء و شکر فى الرّخاء» نشانه ایمان صبر بهنگام گرفتارى و سپاس بوقت آسایش است 40 «العالم و المتعلّم شریکان فى الأجر و لا خیر فیما بین ذلک» دانشمند و دانش آموز در پاداش آموزش شریکند و بین این دو خیرى نیست 41 «الجاهل میّت بین الأحیاء» نادان مرده‏اى است بین زندگان 42 «العاقل من غلب هواه و لم یبع آخرته بدنیاه» خردمند کسى است که بر خواهش نفسش پیروز شود و آخرتش را بدنیایش نفروشد 43 «المال ینقص بالنفقة و العلم یزکو على الإنفاق» دارائى یا بخشش کاستى پذیرد و دانش با انتشار فزونى یابد 44 «الکریم اذا احتاج الیک اعفاک و اذا احتجت الیه کفاک» جوانمرد چون بتو نیازمند شود رهایت کند و چون تو بدو محتاج شوى چاره سازت باشد 45 «العقل ان تقول ما تعرف و تعمل ممّا تنطق به» از دانائى است گفتن آنچه مى‏دانى و بکار بستن آنچه مى‏گویى. 46 «الشّرف بالهمم العالیة لا بالرّمم البالیة» شرف در داشتن همّتهاى والا است نه باستخوانهاى پوسیده (افتخار به گذشتگان)

/ 0 نظر / 84 بازدید