واجبات و محرمات شرعی در اسلام

گروه اول : احکامى که به محض توجه ذهن و ایجاد سؤ ال ، بر هر کسى واجب است اقدام به یافتن حقیقت کند و باقى ماندن در حال شک و تردید حرام است ؛

این احکام عبارتند از مسائل زیر:

1 - ما معتقدیم به وجود الله و خداوند واجب الوجود، مبداء آفرینش و سرچشمه هستى و معتقدیم به وحدانیت و یگانگى ذات اقدس او و نداشتن شریک در ذات و صفات جمال و جلال ؛ یعنى : لا اله الا الله .

2 - ما معتقدیم به صفات جلال و جمال خداوند متعال .

صفات جلال یعنى ؛ ذات اقدسش ، از هر نقص و عیبى مبراست . صفات جمال یعنى ؛ ذات پاکش ، آراسته به همه کمال و صفت هاى نیکو و حسنه است .

3 - ما معتقدیم به نبوت و رسالت عامه ؛ بدین معنى که خداوند تعالى پیامبرانى براى بشر از جنس خود آنها مبعوث فرموده است و به وسیله آنها کتابى از آسمان فرو فرستاده ، و دینى به منظور هدایت و تعلیم و تربیت جامعه بشرى ابلاغ نموده است . به پیامبرانى که نامشان در قرآن مجید آمده است ، اعتقاد تفصیلى و به آنان که نامشان ذکر نشده است اعتقاد اجمالى دارم .

4 - ما معتقدیم به نبوت و رسالت حضرت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله ، پیامبر عربى قرشى مکى مدنى ، و نیز معتقدیم به خاتم نبوت و رسالت و دین و کتاب او؛ بدین معنى که جامعه بشرى پس از بعثت او نیاز به پیامبر و دینى دیگر ندارد؛ زیرا دین او شامل و واجد تمام احکام و وظایف فردى و اجتماعى است که بشر از نظر امور معنوى و مادى خود در طول حیات این جهان بدان نیازمند خواهد شد. اگر هم فرضا این مساءله در نظر دیگران اشکال عقلى داشته باشد، از نظر مذهب تشیع بى اشکال است ؛ زیرا حضرت مهدى علیه السلام پس از ظهورش همه شؤ ون پیامبر خاتم را غیر از منصب نبوت خواهد داشت ؛ از آن جمله ولایت وى بر احکام الهى است ، که مى تواند مقتضیات زمان و جامعه آنها را تغییر دهد.

5 - ما معتقدیم به عالم آخرت و معاد جسمانى ؛ بدین معنى که همه انسان هایى که به دنیا آمده و مرده اند، پس از انقراض این جهان مادى ، دوباره در جهان ماوراى طبیعت زنده شده ، در محیطى به نام محشر و در زمانى به نام روز قیامت ؛ در محضر حضرت حق حضور مى یابند. در این حادثه عظیم بى سابقه و بى لاحقه ، فرشتگان و اجنه و همه حیوانات نیز محشور خواهند شد.

6 - ما معتقدیم به خلافت و امامت تشریعى و انتصابى پس از پیامبر اسلام ؛ یعنى اینکه حضرت محمد صلى الله علیه و آله قبل از ارتحال به عالم بقا، اشخاصى را به نحو ترتیب براى خلافت و جانشینى خود و تصدى امامت امت و ولایت جامعه به امر پروردگار منصوب فرموده است . همچنین بى تردید معتقدیم که آن حضرت بدون انجام دادن این وظیفه خطیر خلقى و خالقى رحلت نکرده است .

7 - ما معتقدیم که پیامبر اسلام دوازده نفر معین از خاندان خویش را به امر اکید پروردگار، به ترتیب خاصى به عنوان جانشینى و خلافت براى دوران پس از ارتحال خود تعیین فرموده است که اول آنها على بن ابى طالب پسر عمو و داماد خود او است و یازده نفر دیگر از اولاد على و دخترش فاطمه ، به ترتیب زیر: حسن بن على ، حسین بن على ، على بن حسین ، محمد بن على ، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر ، علی بن موسی ، محمد بن علی ، علی بن محمد ، حسن بن على ، و محمد بن حسن مهدى قائم مى باشند. دوران خلافت یازده امام تا سال 260 هجرى بود و خلافت امام دوازدهم که فعلا در پس پرده غیبت است . تا حال ادامه دارد و آنگاه که خداوند منان اراده کند، ظهور کرده ، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.

8 - ما معتقدیم که قرآن مجید، این کتاب عظیم الهى ، که فعلا در دست مسلمین است ، از طرف خداوند متعال به عنوان یگانه معجزه جاویدان بر قلب شریف پیامبر اسلام نازل شده و از زبان مبارک او به جامعه مسلمین ابلاغ گردیده است ؛ نه کلامى از غیر خداوند به عنوان آیه یا سوره اى بر آن اضافه شده ؛ و نه آیه یا سوره اى از آن کم شده است و از هیچ راهى ، دست تحریف بدان راه نیافته است .

گروه دوم : احکامى که جستجو و تحقیق درباره آنها واجب نیست ؛ بلکه مى توان در حال تردید هم باقى ماند؛ اما اگر کسى تحقیق کرد و بر واقعیت آنها آگاه شد، واجب است باورهاى درونى خود را طبق آنها شکل دهد و انکار آنها دلیل و فقط به خاطر شبهات جایز نیست ؛

این احکام عبارتند از مسائل زیر:

9 - ما معتقدیم خداوند متعال جسم نیست ، مرکب از اجزا نیست ، تغییر و تحول در او راه ندارد، صفات او زائد بر ذاتش نیستند، به زمان و مکان تعلق ندارد، از چیزى زاده نشده و چیزى هم از او زاده نشده است و او واجب الوجود است . درک حقیقت ذات او از قلمروى درک هر عاقلى خارج است ؛ خواه پیامبران و خواه فرشتگان دانشمندان جهان .

10 - ما معتقدیم به وجود ملائکه و فرشتگان و عصمت آنها، و تصرفات وسیع و گسترده آنان در جهان ، تحت اراده خداوند متعال . کتاب الهى پر از یاد، تسلط و ماءموریت آنها در تصرفات گوناگون ، در سراسر هستى است و معتقدیم که انکار آنان ، به ویژه آنهایى که نامشان در قرآن مجید برده شده است موجب کفر مى گردد. همچنین عقیده داریم به وجود اجنه و شیاطین ، خواه هر دو یک جنس باشند و خواه دو جنس مختلف .

11 - ما معتقدیم به همه کتاب هایى آسمانى که از جانب پروردگار به پیامبران قبل از پیغمبر خاتم ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله ، نازل شده است . به کتاب هایى که نامشان در قرآن ذکر شده است ، اعتقاد تفصیلى و به آنهایى که نامشان ذکر نشده است ، اعتقاد اجمالى داریم .

12 - ما معتقدیم به وحى ؛ یعنى ارتباط معنوى و سرى پیامبران الهى با خداوند متعال و اینکه همه ادیان الهى و کتابهاى آسمانى به وسیله آنها از سوى خدا به جامعه بشرى ابلاغ شده است . آنها احکام و علوم دیگرى را نیز از حضرت حق دریافت کرده و ابلاغ نموده اند. کیفیت وحى آنها سه گونه بوده است :

یک ) القا شده کلام الهى به قلب پیامبر، از راهى غیر از حواس ظاهرى .

دو) القا شدن کلام خداوند از راه قوه سامعه ، بدون رؤ یت چیزى .

سه ) نازل شدن فرشته وحى بر پیامبر و القاى کلام خداوند به او به صورت رویاروى .

ممکن است هر سه قسم در باره همه پیامبران تحقق یافته باشد، با اختلاف درجات آنها و تفاوت زمان ها و مکان ها و قضایاى وحى شده .

13 - ما معتقدیم به عصمت و مصونیت همه پیامبران الهى از گناه ، خطا و اشتباه در امور دینى ؛ بدین معنى که هیچ گاه از آنان گناه و معصیت سر نمى زند، نه در خردسالى و نه پس از بلوغ ، نه گناه صغیره و نه کبیره ، نه قبل از مبعوث شدن و نه بعد از آن . همچنین از آنها خطا و اشتباه هم سر نمى زند؛ نه در مرحله فراگیرى احکام از ناحیه حضرت حق و نه در مرحله ابلاغ آنها به مردم به وسیله گفتار یا نوشتار؛ و نه در مرحله اجرا و پیاده کردن آنها در متن جامعه ، و نه در مرحله اعمال شخصى و تقواى فردى خود آنها.

14 - ما معتقدیم به قبح عقلى و حرمت شرعى مؤ کد غلو کردن درباره پیامبر اسلام ، هر یک از ائمه معصومین ، اصحاب و نزدیکان آنها، فرشتگان و دیگر مقدسات .

غلو یعنى تجاوز کردن از حد واقعى آنها در اعتقاد؛

الف - مانند اعتقاد به خدا بودن آنها همراه با نفى وجود خداوند متعال ،

ب - یا خدا بودن آنها و خداوند تعالى هر کدام به طور مستقل ،

ج - یا به نحو شرکت به صورتى که مسیحیان درباره عیسى علیه السلام گفته اند؛

د - یا قائل شده به اتصاف آنها به یکى از صفات ویژه پروردگار؛ مانند خالقیت آسمان ها و زمین ، خالقیت انسان ها و حیوانات ، رازقیت همه زنده ها، زنده کردن و میراندن جاندارها و غیره . غلو در بیشتر موارد، موجب کفر مى شود.

15 - ما معتقدیم به عدم تحریف قرآن مجید و مجموعه این کتاب مقدس ‍ آسمانى که فعلا در دست مسلمین جهان است ؛ یعنى این کلام موجود، درست همان است که فرشته وحى از سوى خداوند متعال به قلب مبارک پیامبر اسلام علیه السلام نازل کرده است و از زبان آن حضرت به مسلمانان ابلاغ شده و به وسیله نویسندگان وحى و سپس سایر نویسندگان در اختیار مردم قرار گرفته و دست به دست به وسیله مجامع اسلامى ، به دور از هرگونه تحریف به ما رسیده است ؛ نه یک آیه یا سوره بدان اضافه شده و نه یک آیه یا سوره از آن کسر گردیده است .

آرى ! این مصحف نور، همان است که در قلب نورانى پیامبر اسلام نقش ‍ بسته بود و آن نقش اقدس همان است که در لوح محفوظ مکتوب است و آن مکتوب انور همان است که در علم ازلى حضرت حق ، محقق و موجود است .

16 - ما معتقدیم امام دوازدهم محمد بن الحسن الحجة علیه السلام مهدى موعود، در عصر امامت امام حسن عسکرى از صلب شریف آن حضرت متولد شده ، و قبل از ارتحال ایشان از طرف حضرت حق ، به دستور پیامبر اسلام ، به امامت و رهبرى و حاکمیت بر همه مکلفان روى زمین منصوب گردیده است و از آن زمان تا حال در پس پرده غیبت ، عهده دار مقام ولایت و امامت و متکفل شؤ ون غیبى حاکمیت الهى جامعه مى باشد و آنگاه که مشیت حضرت حق حتمى گردد، ظهور کند و جهان پر از فساد را مبدل به مدینه فاضله فرماید.

17 - ما معتقدیم پیامبر گرامى اسلام به وسیله تعلیم الهى ، به همه احکام دین و اصول و فروع آن ، عالم بود؛ همه علوم و معارف و اسرار قرآن کریم ، همه کتاب هاى آسمانى پیامبران گذشته ، همه علوم مختلفى که جامعه بشرى در عصر نبوتش واجد بودند و پیامبر در معرض سؤ ال بود و سایر علوم الهى و اسرار غیبى که حدود و ثغور آنها از قلمرو تصور ما بیرون است . درباره خلفاى معصوم او نیز همین عقیده را داریم .

18 - ما معتقدیم به حجیت کتاب خداوند و قرآن مجید. یعنى پذیرفتن هر حکم دینى اصلى و فرعى و هر علم و حکمتى که صریح یا ظاهر قرآن بر آن دلالت کند، با شرایط مقرر، لازم ؛ و رد آن حرام است .

19 - ما معتقدیم به سنت پیامبر اسلام و حجیت آن . سنت عبارت است از کلمات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله غیر از قرآن مجید، که به عنوان احکام دین و معارف الهى بیان فرموده است . همچنین معتقدیم که امامان معصوم ، حاکى و ناقل سنتند و اصل سنت و تمام و کمال آن ، از پیامبر اکرم به دست آنها رسیده است و هر چه به وسیله آنها به دیگران رسیده باشد، از همه خطاها، شبهات و تحریفات مصون است . خداوند در روز جزا همه جهانیان را به وسیله دو مدرک کتاب و سنت ، مورد محاکمه و بازپرسى قرار خواهد داد و انسان ها نیز در آن روز براى اثبات ادعاها یا تبرئه خود از خطاها به این دو حجت تمسک خواهند نمود.

20 - ما معتقدیم به حجیت عقل سلیم و ادراک قطعى خرد؛ بدین معنى که ادراک قطعى هر انسانى نسبت به حسن و قبح اعتقادى و عملى او همانند کتاب کریم و سنت پیامبر، حجت بالغه و برهان قاطع است و فرداى قیامت ، در محکمه عدل الهى ، قضاوت عقل درباره همه حسنات انسان ، مدرک استحقاق ثواب و درباره همه گناهان او، سند محکومیت و مجازات خواهد بود.

21 - ما معتقدیم به حدوث زمانى جهان هستى ؛ یعنى خداى توانا همه موجودات عالم را با اراده و مشیت بالغه خویش از کتم عدم و نیستى مطلق به وجود آورده و هستى بخشیده است ؛ پس ذات اقدس الهى ، واجب الوجود ازلى است و ماسواى او ممکن الوجود حادث است ؛ یعنى وقتى بوده که او بوده و غیر او نبوده است .

22 - ما درباره افعال اختیارى انسان معتقدیم به امر بین الامرین ؛ یعنى هر عملى که از او سر مى زند، هم خود او در آن دخالت دارد و هم خداوند متعال ؛ از او اراده و حرکت و از خدا یارى در مقدمات و عمل ؛ نه او مستقل است ، به طورى که اراده اش علت تامه فعل باشد و خدا هیچ دخالت تکوینى نداشته باشد، که این را تفویض مى نامند؛ نه اراده خداوند علت تامه صدور فعل اوست ، به طورى که اراده خود او دخالت تکوینى نداشته باشد، همانند حرکت نقش پرده و پرچم به وسیله باد باشد که این را جبر مى نامند.

بنابراین امر بین الامرین ، یعنى شرکت تکوینى انسان و خدا در کارهاى اختیارى او؛ در این جهت بین کارهاى خیر و شر، حلال و حرام فرقى نیست ؛ گرچه این دو از جهات دیگر فرق دارند؛ چه آنکه خداوند به کار حلال ، راضى و از کار حرام ناراضى است ؛ به کار خیر و حلال ، پاداش و به کار حرام ، کیفر خواهد داد. این امتیازها مربوط به جنبه تشریعى افعال اختیارى انسان است .

23 - ما معتقدیم به عالم برزخ ؛ یعنى جهان خاصى در فاصله بین دنیا و عالم قیامت ، که اقامتگاه موقت ارواح همه انسانهایى است که در دنیا از قالب تن بیرون شده اند و جایگاه فرشتگانى است که متصدى اداره امور آنجا هستند. عالم برزخ داراى بهشت و جهنم و ثواب و عقاب موقت است و ارواح کسانى که به آنجا وارد مى شوند،

سه دسته اند:

الف : ارواح مؤ منین محض و خالص که بیدار و در نعمت اند.

ب : ارواح کفار و فساق محض که بیدار و در عذابند.

ج : ارواح انسانهاى متوسطالحال و مستضعفان عقلى و اعتقادى که پس از مرگ در حالتى شبیه به خوابند که سُبات نامیده مى شود، تا آنگاه که روز قیامت بر پا شود.

24 - ما معتقدیم که در روز قیامت درباره عقاید و اعمالى یکایک مکلفین سؤ ال ، محاکمه و قضاوت خواهد شد؛ یعنى خداوند قادر همه مکلفین را در آن روز مورد حساب و محاکمه قرار خواهد داد و از عقاید و اعمال شخصى هر فردى پرس و جو خواهد نمود و نیز همه اختلافات اعتقادى و عملى آنها را از مساءله توحید و اصول عقاید گرفته تا کوچکترین اختلاف مالى و حقى مورد بررسى قرار داده ، قضاوت عادلانه خواهد فرمود.

25 - ما معتقدیم به تحقق شهادت در روز قیامت و قیام شهود، در مقام سؤ ال و محاکمه ؛ یعنى تبهکاران و کسانى که فساد عقیدتى و عملى دارند، اگر از هول محشر و ترس رستاخیز، منکر بعثت پیامبران یا ابلاغ دین از سوى آنان شوند یا مدعى نرسیدن دعوت یا تمام نشدن حجت نزد خود شوند، یا منکر صدور گناه یا تعدى به حقوق دیگران شوند، شاهدانى از طرف پروردگار یا از ناحیه پیامبران یا از طرف مدعیان خصوصى اقامه گردیده و طبق آنها قضاوت خواهد شد.

از جمله شهود آن روز، خود حضرت حق تعالى است و نیز پیامبران هر ملت ، اوصیاى پیامبران ، فرشتگان موظف اعمال ، نویسندگان خیرات و شرور، علما، صالحان ، شهدایى که از حال منکر مطلع باشند، زمان ها و مکان هایى که گناه در آنها واقع شده است و بالاخره اعضاء و جوارح خود شخصى .

26 - ما معتقدیم به سنجش اعمال در آخرت ، یعنى عملاهاى خیر و شر هر کسى ، چه اعتقادات باطنى و درونى و چه عمل هاى ظاهرى و بدنى و چه اخلاقى و صفت هاى روانى ، در معرض سنجش و ارزیابى معنوى و عقلانى قرار مى گیرد و طبق تشخیص متخصصین آن جهان ، پاداش یا کیفر داده مى شود. در این سنجش ، عمل هاى نیک و پر ارج را، سنگین و عمل هاى زشت و کم ارج را، سبک مى نامند.

27 - ما معتقدیم که همه کارهاى خیر و شر انسان در دنیا، از هنگامى که قدرت تمییز و ادراک پیدا مى کند، تا آخرین لحظه عمرش ، به وسیله فرشتگان ماءمور این امر، نوشته مى شود و در عالم آخرت به صورت کتابى تدوین شده به دست راست یا چپ وى داده مى شود؛ خواه عقاید و اعمال باطنى باشد و خواه افعال بدنى ، خواه صغیره باشد و خواه کبیره . خود انسان در آن روز با مندرجات آن کتاب آشنا شده از حساب اعمال و چگونگى آن قبل از محاکمه علنى ، مطلع خواهد بود.

28 - ما معتقدیم به تحقق شفاعت در عالم آخرت ؛ یعنى چون برخى از گناهکاران محکوم به عذاب و جهنم شوند، خداوند به عده اى اجازه وساطت و شفاعت خواهد داد و بدین وسیله مجرمان را خواهد بخشید.

شفاعت ، به اذن حضرت حق و به در خواست شفاعت کنندگان یا مجرمین است و شفاعت کنندگان ، از انبیاى عظام ، فرشتگان ، علما، شهدا و صالحان خواهند بود.

مورد شفاعت ، گناهان فرعى و عملى است ، نه کفر و شرک .

ثمره شفاعت ، نجات مطلق یا تخفیف عذاب است . احیانا شفاعت درباره اهل بهشت هم خواهد بود؛ یعنى آن دسته از اهل بهشت که اعمالشان نارسا و ثوابشان کم و رتبه شان پایین است ، به وسیله شفاعت ، مقام بالاتر یا پاداش بیشتر به دست خواهند آورد.

29 - ما معتقدیم به بهشت ابدى ، پس از انقضاى روز قیامت ؛ یعنى چون محاسبه خلق در روز جزا خاتمه یافت و عده اى به خاطر عمل یا به وسیله شفاعت ، مستحق پاداش نیک و عده اى مستحق مجازات شدند، خداوند نیکان و رستگاران را در مسکن و محلى به نام جنت و بهشت که در حسن و زیبایى ، وصف ناپذیر و در شکوه و جلال ، بغایت دلپذیر است ساکن خواهد فرمود؛ بهشت مزبور ابدى و دائمى است و غرفه ها، طبقات ، باغ ها، درختان و میوه هاى بى پایان ، و همسران ، کنیزان و خدمه فوق تصور دارد؛ کسى که در این محیط وارد شود، دیگر خارج نخواهد شد. پیرى ، فرسودگى ، مرض ، ناراحتى ، غصه و نیز هیچ گونه موجود مضر و هیچ نوع شر و ضرر و آفت در آنجا وجود ندارد. بهشت ، هم اکنون آفریده شده است .

30 - ما معتقدیم به جهنم ابدى ، پس از تمام شدن روز قیامت ، یعنى کسانى که در محکمه قیامت ، محکوم به عذاب و کیفر شدید شدند، در محلى مملو از آتش و عذاب هاى گوناگون فوق تصور انسان ، به نام جهنم و دوزخ ، محبوس خواهند شد، جهنم براى کفار و کسانى که فساد اعتقادى و اصولى دارند ابدى و دائمى است و وارد شدنشان ، بیرون آمدن ندارد؛ و براى کسانى که گناهان فرعى و عملى دارند، موقت است .

بخش دوم : واجبات و محرمات عملى کردارهاى روا و ناروا

فصل اول : مسایل معارف دینى و علوم مختلف

31 - بر هر انسان بالغ و عاقلى واجب است پس از اقرار به اصول دین و تحصیل اعتقادى قلبى به اصول مذهب ، برنامه هاى عملى اسلام و واجبات و محرمات فرعى دین را فرا بگیرد.

32 - کسى که به اصول دین معتقد شود طبعا یقین اجمالى پیدا مى کند که از ناحیه دین ، واجباتى در مرحله عمل بر عهده اوست که باید بجا آورد، و محرماتى بر عهده اوست که باید ترک کند؛ این احکام را فروع الزامى دین نامند، و برنامه جوارحى نیز نامیده مى شود.

33 - به محض عالم شدن مکلف به وجود احکام فوق ، یعنى احکام عملى واقعى و توجه به اینکه خداوند امتثال آنها را مى خواهد، حجت عقلى بر وى تمام مى شود و واجب مى شود بکوشد تا آنها را از هر راهى باشد تحصیل کند و عمل نماید، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.

34 -بنابر مساءله فوق واجب است بر هر مکلف ، تحصیل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملى ، بدین معنى که باید همه را از کتاب الهى و احادیث و سنت پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام استنباط و استخراج کند و در ذهن خود یا در کتابى براى عمل خویش و احیانا رجوع دیگران ضبط نماید، این عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پیمودن این راه طولانى ، شرایط زیاد و زحمات طاقت فرسایى لازم دارد، جز براى افراد نادرى فراهم نیست .

35 - کسى که راه اجتهاد را نرود یا نتواند، واجب است تقلید کند؛ بدین معنى که به مجتهد و فقیه واجد شرایطى که راه فوق را پیموده و در احکام شرعى فرعى متخصص شده ، مراجعه نماید، و احکام واقعى خود را از طریق فتواى او بدست آورد. بنابراین اجتهاد و تقلید دو راه مستقل در رسیدن مکلف به احکام عملى است ، و او بین دو راه مخیر است .

36 - گفته مى شود براى مکلفى که خود مجتهد نیست و نمى خواهد تقلید کند واجب است راه سومى درباره رسیدن به احکام دینى انتخاب کند و احتیاط در عمل است ، یعنى هر عملى که حکمش را نمى داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترک کند؛ لکن پیدا کردن راه احتیاط در مسائل ، خود نیاز به اجتهاد دارد، بنابراین راه رسیدن به احکام دین منحصر به اجتهاد و تقلید است .

37 - محل تقلید و مورد آن ، هر عملى محل ابتلایى است که مکلف حکم شرعى آن را نداند خواه گفتار باشد یا کردار، عبادت یا معامله یا غیر اینها؛ پس باید قبل از عمل ، مراجعه به فقیه کرده تکلیف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقلید عمل کند، ممکن است در واقع واجب باشد و او ترک کند یا حرام باشد و او مرتکب شود و به گناه افتد.

38 - اگر در یک زمان فقهاى متعددى وجود داشته باشند، بر کسى که مى خواهد تقلید کند واجب است درباره آنها تحقیق کند؛ اگر همگى از نظر علمى برابر یا نزدیک به هم بودند، از هر کدام که بخواهد تقلید کند و اگر یکى از بقیه عالم تر بود باید از او تقلید نماید.

39 - واجب است عدول کردن مقلد از شخص غیر واجد شرایط تقلید به شخص واجد شرایط، چه عمدا از او تقلید کرده بوده یا اشتباها، و چه از اول واجد شرایط نبوده یا بعدا فاقد شرایط شده باشد، حتى اگر کسى بعدا بر او برترى یافته باشد.

40 - واجب است رجوع کردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اولى ، در همه مسائل ؛ در صورتى که زنده عالم از میت باشد. و در خصوص ‍ مساءله بقا بر تقلید میت در صورتى که مجتهد میت اعلم از زنده و اگر مرده و زنده هر دو مساوى باشند، مقلد در غیر مساءله بقا مى تواند بر تقلید اول خود باقى بماند یا به مجتهد زنده عدول کند و یا در بعضى از مسائل از اولى و در بعضى دیگر از دومى تقلید نماید.

41 - واجب کفایى است حرکت کردن و کوچ نمودن گروهى از هر منطقه ، که داراى استعداد فکرى و تمکن مالى باشند، به سوى مراکز علمى براى اشتغال به تحصیل و تفقه در احکام اصولى و فروعى دین و علوم و معارف اسلام ، به منظور انجام وظایف مذهبى خویش ، تعلیم و تربیت دیگران ، هدایت و انذار ملت ها.

42 - واجب مؤ کد است اقدام مردم به تشکیل مجامع دینى و حوزه هاى علمى ، به تعیین گروهى وامتى ، که آنها اهداف سه گانه زیر تحقق بخشند:

الف ) دعوت جاهلان به سوى خیر یعنى دین ، اصول و فروع و اخلاق فاضله آن و علوم معارفى که وسیله تکامل معنوى انسان و سبب رفاه مادى اوست .

ب ) امر به معروف و دعوت به هر کار نیک .

ج ) نهى از منکر و دور کردن از هر عمل زشت .

این وجوب وجوب کفایى است ، و مخاطب ،همه مسلمین یا همه مکلفینند، و مراد از گروه و امت ، شاغلین حوزه هاى علوم و معارف دینى هستند. پس براى مجتمع مسلمین ، واجب کفایى است اعضاى حوزه ها را از خودشان و هزینه آنها را از اموالشان تهیه کنند؛ لکن چون جامعه ، طبعا و عقلا نیازمند ولى و سرپرست است قهرا وجوب مزبور متوجه ولى امر مخاطبین خواهد بود، مانند تسلط ولى امر ملت بر اموال عمومى آنها.

43 - واجب است ارشاد جاهل ، یعنى هدایت مردم و تعلیم احکام دینى به آنها، در حد امکان ، چه احکام اعتقادى باشد و چه فروع عملى و چه مقدمات آنها؛ و این واجب از اهم آثار تشکیل حوزه هاست .

44 - واجب است فحص و بررسى از خبرى که فاسق آورده ، خواه اخبار از احکام دینى باشد، نظیر آن که حکمى یا حکمتى را از معصوم یا فتوایى را از فقیه نقل نماید، و یا از موضوعات خارجى ، نظیر آن که وصیتى را از میت نقل کند. و این وجوب را وجوب شرطى گویند. یعنى شرط، عمل جستجو و اطمینان است وگرنه حجت نیست .

45 - چنانچه واجب است تعلم خود احکام شرعى ، واجب است تعلم موضوعات آن یعنى عبادت هاى که از طرف شرع اختراع شده است ، مانند نماز، روزه ، زکات ، حج ، کفارات و غیره ، همچنین واجب است یاد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادت ها، اجزاء نماز مانند تکبیره الاحرام ، رکوع ، سجود، شرایط آن مانند پاکى بدن و لباس و داشتن وضو و رو به قبله بودن ، موانع آن مانند حرف زدن ، غذا خوردن و غیره در وسط نماز. و اجزاء حج مانند احرام ، وقوف ، طواف و سعى ، همچنین اجزاء و شرایط واجبات دیگر. نیز واجب است یاد گرفتن موضوعات غیر عادى ، یعنى اشیاء خارجى که حکم شرعى بر آن بار شده مانند آب قلیل ، آب کر، معدن ، انفال مسافرت ، قصر، اتمام ، اقامه ، وطن ، صعید و غیره ، که هر یک از این عناوین داراى حکم شرعى است .

46 - واجب است بر هر مکلفى فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملى که محل ابتلاء در زندگى اوست ، خواه مربوط به امور شخصى باشد یا مربوط به خویشان و اجتماع ، و خواه مربوط به عبادت باشد یا معاملة و غیره ؛ چنانچه واجب است فراگرفتن مسائل اصولى و اعتقادى ، لکن یاد گرفتن مسائل فروع دین ، واجب شرعى و عقلى ؛ و تعلم مسائل اصول دین ، غالبا واجب عقلى محض است .

47 - حرام است احداث بدعت در دین ، یعنى انجام دادن عملى که جزء دین نیست یا از دین بودن آن ثابت نیست ، به نام دین یا آموختن آن به دیگران ، خواه از اعتقادات باشد، یا از عبادات یا غیر آنها، نظیر اعتقاد به قداست درختى یا مکان خاصى یا پختن آشى مثلا در فلان روز یا فلان مکان ، یا به اسم فلان شخص ، یا گرفتن روزه وصال ، یا روزه سکوت .

48 - حرام است دادن فتوا و بیان حکم شرعى بدون علم ، چه شخص اهل فتوا باشد یا نه . همچنین حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤ ال شرعى .

49 - حرام است بر عالم دینى کتمان علم خود، خواه متکلم در اصول عقاید باشد، یا فقیه در احکام فرعى ، یا عارف در فنون اخلاق ، مفسر در علوم قرآن ، محدث در نقل سنت و حدیث . به عبارت دیگر واجب است اظهار نظر و بیان معلومات به وسیله زبان و قلم بر هر صاحب فنى از فنون اسلامى ، در صورت قدرت وى و نیاز جامعه و نبود غیر او، و در این مساءله اگر صاحب علم منحصر به فرد باشد اظهار و بیان براى او واجب عینى و اگر متعدد باشد واجب کفایى خواهد بود.

50 - حرام است بر هر متخصص فنى از فنون مختلف امور دنیوى ، کتمان کردن دانش خود در صورت نیاز مبرم جامعه ، مانند پزشکى ، مهندسى در رشته هاى مختلف ، تخصص در صنایع گوناگون ، بلکه بر همه اینان واجب کفایى است اشتغال به فن خود به مقدار رفع نیاز مردم ؛ چنانچه بر همه مردم واجب کفایى است اشتغال به حرفه هایى که نیاز به تخصص زیادى ندارد مانند بقالى ، عطارى ، تجارت ، نانوایى ، کشاورزى ، دامدارى و غیره در صورت احتیاج مردم . و بلکه در کشور اسلامى هر نیازى که عمومى و ضرورى است و ترک آن سبب خلل در نظام اجتماعى است ، از کارگرى و کارمندى گرفته تا تصدى پست هاى بالاى کشور، واجب کفایى و گاهى واجب عینى است . لکن مراد این نیست که مجانا مشغول شوند، بلکه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگیرد یا نه .

فهرستی از واجبات و محرمات شرعی در اسلام

فصل دوم : مسایل عبادات ، نماز، زکات ، خمس ، روزه ، حج ، امر و نهى ، کفارات و مقدمات آنها

51 - واجب است بر کسى که محدث یعنى بى طهارت است ، تحصیل طهارت و وضو براى چهار عمل زیر:

1) نماز،

2) طواف واجب ،

3) تماس با خط قرآن مجید،

4) نماز زن مستحاضه ، روزى پنج بار براى پنج نماز روزانه ، خواه غسل هم واجب باشد یا نه 52 - واجب است بر جنب ، انجام غسل جنابت براى بجا آوردن شش ‍ عمل زیر:

1) نماز 2) طواف خانه خدا 3) تماس با خط قرآن کریم ، 4) خواندن آیات سجده 5) توقف در مساجد 6) عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبى

53 - واجب است شستن مخرج بول با آب ؛ و پاک کردن مخرج غائط با آب سه قطعه تمیز کننده ، براى اقامه نماز و طواف واجب .

54 - واجب است غسل حیض بر زنى که از حیض پاک شده باشد، براى انجام دادن شش عمل گذشته .

55 - واجب است غسل نفاس بر زنى که بچه زاییده و خون نفاس دیده براى انجام شش عمل مذکور.

56 - واجب است غسل استحاضه بر زنى که خون غیر حیض و نفاس دیده براى انجام اعمال گذشته .

57 - واجب است غسل مس میت بر کسى که دست یا اعضاء بدن او به میت انسان خورده ، به شرط آنکه بعد از سرد شدن و قبل از غسل هاى سه گانه او باشد و در غیر این صورت غسل ندارد و قطعه هاى استخوان دار بدن انسان هم حکم تمام بدن را دارد.

58 - واجب است تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل ، براى هر عمل مشروط به وضو و غسل در صورت عدم تمکن از وضو و غسل .

59 - واجب کفایى است رو به قبله کردن هر مسلمان در حال احتضار، مرد باشد یا زن ، بزرگ باشد یا کودک ، حتى بچه ولدالزناى مسلمین ، و رو به قبله کردن یعنى به پشت خوابانیدن به نحوى که پاها رو به قبله باشد، و این مساءله مورد اختلاف است .

60 - واجب کفایى است بر هر مکلفى که آگاهى از مرگ مسلمانى پیدا کند، ابتدا پاک کردن نجاست بدن او و سپس غسل دادن او به سه غسل ، اول با آب سدر یعنى آبى که اندکى سدر در آن مخلوط باشد، دوم با آب کافور، و سوم با آب خالص .

62 - واجب است کفن کردن هر مسلمان ، با سه پارچه پاک و حلال : اول لنگ ، دوم پیراهن و سوم سرتاسرى . سه امر فوق یعنى غسل و حنوط و کفن از شهید در معرکه جنگ ساقط است .

63 - واجب است خواند نماز میت بر مرده هر مسلمانى که سنش از شش ‍ سال بالاتر باشد، هر چند زنازاده مسلمان باشد، و وقت آن پس از غسل و کفن و حنوط است .

64 - واجب است دفن کردن هر میت مسلمان در زیر خاک ، به طرف قبله . بدین طریق که بر پهلوى راست بخوابانند و رویش را به طرف قبله قرار دهند، و انجام امور پنج گانه فوق : غسل ، حنوط، نماز، دفن ، بر همه واجب کفایى و حرام است انجام دادن امور فوق درباره کافر و دفن کردن وى در قبرستان مسلمین .

65 - واجب است اجازه گرفتن از اولیاى میت در تجهیزات پنج گانه ، و در صورت نبودن ولى شرعى ، این کار بدون قید و شرط بر همه مردم واجب کفایى است . منظور از اولیاء، وارثان میتند مانند پدر و پسر و برادر و شوهر بر حسب طبقه بندى مخصوص این مساءله .

66 - واجب است شکافتن قبر مؤ منى که در مکان غصبى ، یا با کفن حرام و یا بدون یکى از غسل ها و یا حنوط یا کفن دفن شده باشد، یا در قبرستان کفار و یا در محل هتک حرمت یا در غیر محل وصیت دفن شده باشد، در همه این صورت ها واجب است نبش کنند و نواقص را تکمیل کنند و در محل مناسب دفن نمایند.

67 - واجب است نیت و قصد قربت در همه عبادات . بدین معنى که باید یگانه محرک انسان به سوى عمل عبادى ، قصد خدا باشد نه غیر خدا ولو ضمنا و تبعا. و در حصول قصد قربت تحقق یکى از امور زیر کافى است ، گرچه مراتبشان مختلف است :

1) بجا آوردن عمل براى امتثال امر خداوند.

2) براى قربت معنوى و روحى به خدا.

3) براى اینکه خداوند شایسته عبادت ، و سزاوار پرستش است .

4) براى شکرانه نعمت هاى او.

5) براى محبت و دوستى او.

6) براى درک مصالحى که در نفس عمل است .

7) براى استحقاق بهشت در آخرت .

8)براى نجات از جهنم در آخرت .

9) براى جلب نعم دنیوى خداوند.

10) براى فرار از مصیبت هاى دنیوى .

افضل از همه ، پنج و سپس سوم است ؛ و کمتر از همه قصد اخیر است .

68 - واجب مؤ کد است بجا آوردن نمازهاى روزانه ، صبح ، ظهر، عصر، مغرب و عشاء در اوقات خود، با شرایط معین . و حرام است ترک هر یک از نمازهاى مزبور و همچنین تاءخیر انداختن آنها که موجب قضا شود.

69 - واجب مؤ کد است بر ولى امر مسلمین یا امام جمعه منصوب از طرف او، اقامه نماز جمعه و ندا و دعوت مردم به آن ، در صورت فراهم آمدن شرایط. وجوب بین نماز جمعه و نماز ظهر تخییرى است .

70 - واجب است حضور در نماز جمعه به مجرد شنیدن ندا و دعوت ، با اجتماع شرایط؛ و این وجوب ، وجوب تخییرى است ، یعنى مکلف مخیر است بین جمعه دو رکعتى ، و ظهر چهار رکعتى ، لکن جمعه افضل است . و در مساله اختلاف است .

71 - واجب است خواندن نماز خوف ؛ یعنى نمازى که در جبهه جنگ ، در ساعات ترس از حمله دشمن انجام مى گیرد و دشمن در خلاف جهت قبله است ، و این نماز در چهار رکعتى ها در صورتى که با جماعت خوانده شود شکسته است ، گرچه رزمندگان مسافر نباشند. نماز خوف بدین صورت است که : مثلا امام شروع به نماز ظهر مى کند، عده اى از رزمندگان رکعت اول ظهرشان را با رکعت اول امام خوانده و رکعت دوم را خود مى خوانند و به جبهه مى روند تا عده دیگر بیایند و رکعت اول ظهرشان را با رکعت دوم امام بخوانند و باقى را تنها خوانده تمام کنند.

72 - واجب است خواند نماز مطارده ؛ یعنى نماز در شدت حمله دشمن در جبه جنگ ، که توان ایستادن نباشد. در این نماز پس از تکبیر، هر اندازه از اجزاء و شرایط ممکن باشد گرچه به نحو اشاره چشم و ابرو براى رکوع و سجود، همان مقدار واجب و کافى است ، و شرطیت استقرار و قبله و رکوع و سجود متعارف و طهارت لباس و غیره ، همه ساقط است .

73 - واجب است فحص و جستجو از قبله در محلى که قبله را نشناسد، براى نماز و سایر امورى که مشروط به قبله ، یا مربوط به قبله است ؛ نظیر: رو به قبله کردن محتضر، دفن میت به سوى قبله ، و سر بریدن یا نحر حیوانات به طرف قبله و اجتناب از تخلى به سوى قبله .

74 - واجب است شکسته خواندن نمازهاى چهار رکعتى براى مسافر، یعنى هر یک از نمازهاى ظهر و عصر و عشاء را باید دو رکعت بخواند.

75 - واجب است اداء نماز آیات ؛ یعنى نماز مخصوص که به هنگام کسوف ، خسوف ، زلزله ، هر علامت وحشت زاى زمینى یا جو

/ 0 نظر / 241 بازدید