انیمیشن های آموزشی - آرشیو الکترونیکی فایل ها

طیف نشری خطی
نام فایل : طیف نشری خطی
تاریخ درج : 1392/07/08
تعداد دانلود : 27
انیمیشن
نام فایل : انیمیشن
تاریخ درج : 1392/07/15
تعداد دانلود : 25
انیمیشن
نام فایل : انیمیشن
تاریخ درج : 1392/07/15
تعداد دانلود : 22
همانندسازی در باکتری
نام فایل : همانندسازی در باکتری
تاریخ درج : 1392/07/14
تعداد دانلود : 21
اصل آفبا
نام فایل : اصل آفبا
تاریخ درج : 1392/07/08
تعداد دانلود : 19
لقاح در پستانداران
نام فایل : لقاح در پستانداران
تاریخ درج : 1392/07/14
تعداد دانلود : 18
انیمیشن آموزشی آینه ها
نام فایل : انیمیشن آموزشی آینه ها
تاریخ درج : 1392/07/16
تعداد دانلود : 17
آنتی ژن های سطحی
نام فایل : آنتی ژن های سطحی
تاریخ درج : 1392/07/11
تعداد دانلود : 14
انیمیشن آموزشی خورشید گرفتگی
نام فایل : انیمیشن آموزشی خورشید گرفتگی
تاریخ درج : 1392/07/16
تعداد دانلود : 12
/ 0 نظر / 10 بازدید