ترتیل کل قرآن با صدای قاریان ممتاز

ترتیل کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط

شماره سوره نام سوره سوره   برای دانلود MP3 1 الفاتحة   دانلود کنید 2 البقرة   دانلود کنید 3 آل عمران   دانلود کنید 4 النساء   دانلود کنید 5 المائدة   دانلود کنید 6 الأنعام   دانلود کنید 7 الأعراف   دانلود کنید 8 الأنفال   دانلود کنید 9 التوبة   دانلود کنید 10 یونس   دانلود کنید 11 هود   دانلود کنید 12 یوسف   دانلود کنید 13 الرعد   دانلود کنید 14 إبراهیم   دانلود کنید 15 الحجر   دانلود کنید 16 النحل   دانلود کنید 17 الإسراء   دانلود کنید 18 الکهف   دانلود کنید 19 مریم   دانلود کنید 20 طه   دانلود کنید 21 الأنبیاء   دانلود کنید 22 الحج   دانلود کنید 23 المؤمنون   دانلود کنید 24 النّور   دانلود کنید 25 الفرقان   دانلود کنید 26 الشعراء   دانلود کنید 27 النّمل   دانلود کنید 28 القصص   دانلود کنید 29 العنکبوت   دانلود کنید 30 الرّوم   دانلود کنید 31 لقمان   دانلود کنید 32 السجدة   دانلود کنید 33 الأحزاب   دانلود کنید 34 سبأ   دانلود کنید 35 فاطر   دانلود کنید 36 یس   دانلود کنید 37 الصافات   دانلود کنید 38 ص   دانلود کنید 39 الزمر   دانلود کنید 40 غافر   دانلود کنید 41 فصّلت   دانلود کنید 42 الشورى   دانلود کنید 43 الزخرف   دانلود کنید 44 الدّخان   دانلود کنید 45 الجاثیة   دانلود کنید 46 الأحقاف   دانلود کنید 47 محمد   دانلود کنید 48 الفتح   دانلود کنید 49 الحجرات   دانلود کنید 50 ق   دانلود کنید 51 الذاریات   دانلود کنید 52 الطور   دانلود کنید 53 النجم   دانلود کنید 54 القمر   دانلود کنید 55 الرحمن   دانلود کنید 56 الواقعة   دانلود کنید 57 الحدید   دانلود کنید 58 المجادلة   دانلود کنید 59 الحشر   دانلود کنید 60 الممتحنة   دانلود کنید 61 الصف   دانلود کنید 62 الجمعة   دانلود کنید 63 المنافقون   دانلود کنید 64 التغابن   دانلود کنید 65 الطلاق   دانلود کنید 66 التحریم   دانلود کنید 67 الملک   دانلود کنید 68 القلم   دانلود کنید 69 الحاقة   دانلود کنید 70 المعارج   دانلود کنید 71 نوح   دانلود کنید 72 الجن   دانلود کنید 73 المزّمّل   دانلود کنید 74 المدّثر   دانلود کنید 75 القیامة   دانلود کنید 76 الإنسان   دانلود کنید 77 المرسلات   دانلود کنید 78 النبأ   دانلود کنید 79 النازعات   دانلود کنید 80 عبس   دانلود کنید 81 التکویر   دانلود کنید 82 الإنفطار   دانلود کنید 83 المطفّفین   دانلود کنید 84 الإنشقاق   دانلود کنید 85 البروج   دانلود کنید 86 الطارق   دانلود کنید 87 الأعلى   دانلود کنید 88 الغاشیة   دانلود کنید 89 الفجر   دانلود کنید 90 البلد   دانلود کنید 91 الشمس   دانلود کنید 92 اللیل   دانلود کنید 93 الضحى   دانلود کنید 94 الشرح   دانلود کنید 95 التین   دانلود کنید 96 العلق   دانلود کنید 97 القدر   دانلود کنید 98 البینة   دانلود کنید 99 الزلزلة   دانلود کنید 100 العادیات   دانلود کنید 101 القارعة   دانلود کنید 102 التکاثر   دانلود کنید 103 العصر   دانلود کنید 104 الهمزة   دانلود کنید 105 الفیل   دانلود کنید 106 قریش   دانلود کنید 107 الماعون   دانلود کنید 108 الکوثر   دانلود کنید 109 الکافرون   دانلود کنید 110 النصر   دانلود کنید 111 المسد   دانلود کنید 112 الإخلاص   دانلود کنید 113 الفلق   دانلود کنید 114 النّاس   دانلود کنید

ترتیل کامل قارئ ماهر المعیقلی

شماره سوره نام سوره   دانلود MP3 1 الفاتحة   دانلود کنید 2 البقرة   دانلود کنید 3 آل عمران   دانلود کنید 4 النساء   دانلود کنید 5 المائدة   دانلود کنید 6 الأنعام   دانلود کنید 7 الأعراف   دانلود کنید 8 الأنفال   دانلود کنید 9 التوبة   دانلود کنید 10 یونس   دانلود کنید 11 هود   دانلود کنید 12 یوسف   دانلود کنید 13 الرعد   دانلود کنید 14 إبراهیم   دانلود کنید 15 الحجر   دانلود کنید 16 النحل   دانلود کنید 17 الإسراء   دانلود کنید 18 الکهف   دانلود کنید 19 مریم   دانلود کنید 20 طه   دانلود کنید 21 الأنبیاء   دانلود کنید 22 الحج   دانلود کنید 23 المؤمنون   دانلود کنید 24 النّور   دانلود کنید 25 الفرقان   دانلود کنید 26 الشعراء   دانلود کنید 27 النّمل   دانلود کنید 28 القصص   دانلود کنید 29 العنکبوت   دانلود کنید 30 الرّوم   دانلود کنید 31 لقمان   دانلود کنید 32 السجدة   دانلود کنید 33 الأحزاب   دانلود کنید 34 سبأ   دانلود کنید 35 فاطر   دانلود کنید 36 یس   دانلود کنید 37 الصافات   دانلود کنید 38 ص   دانلود کنید 39 الزمر   دانلود کنید 40 غافر   دانلود کنید 41 فصّلت   دانلود کنید 42 الشورى   دانلود کنید 43 الزخرف   دانلود کنید 44 الدّخان   دانلود کنید 45 الجاثیة   دانلود کنید 46 الأحقاف   دانلود کنید 47

/ 0 نظر / 18 بازدید