باشگاه سهند اخی جهان


 ایستاده از راست:

عبداله قربانزاده. حسین غلامعلی زاده. اکبر باقر نژاد. کریم باغ معروف . جعفر یوسفزاده. احمد علیزاده. رحیم قربانزاده

نشسته از راست :

محسن باقری. محمد رسولزاده. اصغر باقر نژاد. جواد صمیمی. یحیی حسین زاده . ابوالفضل ذوالفقاری

 

 

 ایستاده از راست :

مرحوم یوسف دایی . جواد صمیمی . عبداله قربانزاده. جعفر یوسفزاده. مصطفی اخی جهانی. حسین غلامعلی زاده. محمد رسولزاده . مرحوم قدرت اسدی

نشسته از راست :

ابوالفضل ذوالفقاری. اکبر باقرنژاد. رحیم قربانزاده. کریم باغ معروف. یعقوب موذنی

 

ایستاده از راست :

اصغر باقرنژاد. باقر اخی جهانی. یعقوب موذنی. احمد رجب زاده. جعفر یوسفزاده. حسین فرجی. اکبر محمد پور. اصغر حاجی پور . محمد رسولزاده. مصطفی اخی جهانی

نشسته از راست :

حسین قربانزاده. محمد حسین زاده. یحیی بایرامی. عباس ذوالفقاری. اکبر باقرنژاد. ابوالفضل ذوالفقاری

ایستاده از راست :

مرحوم یوسف دایی. اصغر باقرنژاد. محسن باقری. محمد رسولزاده. عبداله قربانزاده. باقر اخی جهانی . اکبر محمد پور

نشسته از راست :

مرحوم عباس رسولزاده. اصغر حاجی پور . بایرام جهانفر. محمد علی بایرامی. حسین غلامعلی زاده . رحیم جهانفر

 

ایستاده از راست :

یعقوب موذنی . اصغر باقرنژاد. محسن باقری. حسن حیدری بایرام جهانفر. غلام غلامعلی زاده. اکبر باقر نژاد. عبداله قربانزاده

نشسته از راست:

ایوب موذنی. قدیر پیری . ابوالفضل ذوالفقاری. اسماعیل شهری. محمد علی بایرامی. فرامرز یوسفی پور. حسین غلانعلی زاده. قدیر فرجی 

 ایستاده از راست :

عبداله قربانزاده. حسن جلیل نسب. فرامرز یوسفی پور. حسین باقری. ابوالقاسم رجب زاده. مرحوم حسین یوسفی پور. رحمان رجب زاده. عزت اله نیکبخت

نشسته از راست :

احد یوسفزاده. ابوالفضل شبانی. محمد یوسفی پور. حسن مرتضوی. علی محمود زاده. سعید صدوقی

 

 ایستاده از راست :

وحید صدوقی . ابوالفضل صدوقی. مهدی اخی جهانی. جواد مقنی آذر. حسین اخی جهانی (علامه) محسن باقری. رضا یوسفی. حسین قربانزاده. عبداله قربانزاده. مرحوم محمد باقر نژاد

نشسته از راست :

بشیر فرجی. جعفر رامی. داود باقری. محسن محمود زاده. قدیر اخی جهانی. رحمان رجب زاده. سعید صدوقی.

 


 

/ 0 نظر / 54 بازدید