تفسیر آیه به آیه قرآن کریم توسط حجت الاسلام قرائتی ( به صورت صوتی )

دانلود تفسیر آیه اول سوره حمد، به عنوان نمونه (حجم 2 مگابایت)

 

 دانلود تفسیر سوره حمد (حجم 16.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره بقره (حجم 454 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره آل عمران (حجم 408 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نساء (حجم 370 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مائده (حجم 261 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انعام (حجم 372 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره اعراف (حجم 308 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انفال (حجم 148 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره توبه (حجم 287 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره یونس (حجم 146 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره هود (حجم 160 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره یوسف (حجم 168 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره الرعد (حجم 88.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ابراهیم (حجم 69.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حجر (حجم 73.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نحل (حجم 183 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره اسراء (حجم 133.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره کهف (حجم 152 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مریم (حجم 119 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره طه (حجم 164 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انبیاء (حجم 110 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حج (حجم 85.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مومنون (حجم 77.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نور (حجم 100 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فرقان (حجم 82.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره شعراء (حجم 107 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نمل (حجم 16.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قصص (حجم 104 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره عنکبوت (حجم 94.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره روم (حجم 79.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره لقمان (حجم 115 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره سجده (حجم 38.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره احزاب (حجم 138 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره سبأ (حجم 62.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فاطر (حجم 64 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره یس (حجم 57.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره صافات (حجم 61.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ص (حجم 65.7 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره زمر (حجم 94 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره غافر (حجم 106 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فصلت (حجم 69.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره شوری (حجم 81.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره زخرف (حجم 102 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره دخان (حجم 28.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره جاثیه (حجم 36.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره الحقاف (حجم 47.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره محمد (حجم 66.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فتح (حجم 50.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حجرات (حجم 50.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ق (حجم 39.7 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ذاریات (حجم 39 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره طور (حجم 27.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نجم (حجم 43.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قمر (حجم 30 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره الرحمن (حجم 49.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره واقعه (حجم 39.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حدید (حجم 56.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مجادله (حجم 46.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حشر (حجم 42.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ممتحنه (حجم 33.7 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره صف (حجم 23.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره جمعه (حجم 19.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره منافقون (حجم 24.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره تغابن (حجم 32.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره طلاق (حجم 46.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره تحریم (حجم 33.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ملک (حجم 36.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قلم (حجم 26.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره حاقه (حجم 20.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره معارج (حجم 19.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نوح (حجم 21 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره جن (حجم 25.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مزمل (حجم 16.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مدثر (حجم 24.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قیامه (حجم 16.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انسان (حجم 29.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مرسلات (حجم 17.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نبأ (حجم 14.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نازعات (حجم 14.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره عبس (حجم 13.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره تکویر (حجم 9.16 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انفطار (حجم 7.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مطففین (حجم 12.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انشقاق (حجم 6.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره بروج (حجم 8.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره طارق (حجم 5.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره اعلی (حجم 9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره غاشیه (حجم 8.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فجر (حجم 11.9 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره بلد (حجم 11.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره شمس (حجم 7.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره لیل (حجم 15.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ضحی (حجم 6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره انشراح (حجم 3.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره تین (حجم 3.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره علق (حجم 8.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قدر (حجم 12.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره بینه (حجم 8.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره زلزال (حجم 4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره عادیات (حجم 4.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قارعه (حجم 2.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره تکاثر (حجم 12.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره عصر (حجم 3.6 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره همزه (حجم 2.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فیل (حجم 3.1 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره قریش (حجم 3.4 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ماعون (حجم 9.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره کوثر (حجم 14.3 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره کافرون (حجم 2.5 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره نصر (حجم 3.7 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره مسد (حجم 2.8 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره اخلاص (حجم 10.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره فلق (حجم 19.2 مگابایت)

 

دانلود تفسیر سوره ناس (حجم 4.5 مگابایت)

پسورد فایل دانلود شده، www.sarzamindownload.com میباشد.

 

/ 0 نظر / 416 بازدید