تلاوت خاشعانه قرآن مجید ( آنلاین )

اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحدترجمه : برای دانلود یکجای فایل ها  کلیک کنید......................................
المجموعة 1 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17 مقطع 16    اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحد المجموعة 2 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17 مقطع 16    اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحد المجموعة 3 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17 مقطع 16    اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحد المجموعة 4 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17

مقطع 16

 

   اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحد المجموعة 5 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17 مقطع 16    اضغط هنا لتحمیل هذه المجوعة برابط واحد المجموعة 6 مقطع 05 مقطع 04 مقطع 03 مقطع 02 مقطع 01 مقطع 10 مقطع 09 مقطع 08 مقطع 07 مقطع 06 مقطع 15 مقطع 14 مقطع 13 مقطع 12 مقطع 11 مقطع 20 مقطع 19 مقطع 18 مقطع 17

مقطع 16

/ 1 نظر / 34 بازدید