سوالات تستی WORD

 نمونه سوالات تستی Word 2007 

1- برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Page layout  گروه Orientation  گزینه Portrait               

ب  ) سر برگ Insert  گروه Orientation  گزینه Landscape

ج  ) سر برگ Insert گروه Margins  گزینه Portrait                           

د   ) سر برگ Page layout گروه Orientation گزینه Landscape

2- برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ View گروه Table                                  ب  ) سر برگ Insert گروه Table  

ج  ) سر برگ Page layout گروه Table                        د   ) هیچکدام

3- برای درج پاورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Reviwe گزینه Header                               ب  ) سر برگ References گزینهFootnotes

ج  ) سر برگ References گزینه Insert Endnote               د   ) گزینه ب و ج

4-  برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Ruler                                            ب  ) سر برگ View گزینه  Ruler

ج  ) سر برگ Review گزینه  Ruler                                          د  ) همه موارد

5- برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Size                   ب  ) سر برگ  Page layout گروه Page Scape

ج  ) سر برگView  گزینه Size                      د   ) سر برگ Page Layout گروه PageSetup  گزینهSize

6-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الف- save in                ب- save as                 ج- save                     د- look in

7-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.
الف- insert \ font        ب- home \ font       ج- page layout \ font        د- page layout \ paragraph

8-کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟
الف- ctrl+]                        ب- ctrl+[                        ج- ctrl+(                        د- ctrl+)

9-کدام یک از نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
الف- print  layout          ب- web   layout            ج- outline                 د- draft

10-کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟
الف- new                   ب- open                     ج- save                    د- save as

11-برای رفتن به ابتدای فایل  باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.
الف- ctrl+click                ب- ctrl+home                ج- ctrl+end                    د- ctrl+tab

12-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف- یکبار          ب- دوبار             ج- سه بار                 د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.

13-برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
الف- insert \ picture        ب- home \ picture         ج- view \ picture        د- insert \ chart

14-چنانچه دکمه ctrl را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه .... شود .... می گردد.
الف- کپی – جا به جا                                     ب- جا به جا  کپی             

 ج- جا به جا – قرینه                   د- بسته به مورد هر سه گزینه صحیح است.

15- جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های cut, paste  در کدام زبانه(ریبون) قرار دارند ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view

16-جهت فعال کردن خط کش کدام  زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert                 ب: page layout                 ج : view                 د: mailing

17-پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟

الف: home                ب:   design               ج: view                      د: table

18-گزینه symbol  در کدام زبانه قرار دارد ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view

19-فایلهای محیط word 2007 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

الف: doc                ب: dot                    ج:docx                     د: dotx

20-با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟

الف: صفحات زوج            ب: صفحات فرد          ج: صفحه اول سند              د: صفحه آخر سند

21-برای تعیین میزان انواع تورفتگی  های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟

الف: خط کش افقی       ب: خط کش قائم       ج: گزینه paragraph  از زبانه page layout      د: الف و ج

22-مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟

الف: یک اینچ              ب: نیم اینچ                     ج: دو اینچ                   د: چهار اینچ

23 - از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟

 الف  سربرگ  page Lay out ،گروه   page back ground   ، دکمه water mark

ب -  سربرگ   page Lay out  ،  گروه page set up ، دکمه water mark

ج - سربرگ   page Lay out ، گروه      page back ground، دکمه page border

د – سربرگ insert ،گروه link ، دکمه water mark

24 – برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟

الف – سربرگinsert ، گروه pages ، دکمه cover page

ب – سربرگ page Lay out گروه page back ground ، دکمه  page border

ج  سربرگ  page Layout ، گروه page setup ، page setup ،سربرگ margins

د – سربرگ home ،گروه paragraph ، دکمه border and shading

 5 – اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین  سطر اول جدول در صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

 الف - سربرگ Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ب – سربرگ page Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ج – سربرگ page Layout ، گروه  page setup ، دکمه Hyphenation

 د – سربرگ insert  ، گروه Links  ، گزینه Bookmark

26 – از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟

الف – سریرگ Home  ،گروه Table ، دکمه Table

ب  سربرگ Insert ، گروه Table  ، دکمه Table

ج – سربرگ view ، گروه Document views ، دکمه Print Layout

 د – سربرگ Insert ، گروه Illustrations ، دکمه chart

27-با 2 بار فشار دادن کدام کلید ،مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

 الف)f2                          ب)f4                                 ج)f6                                د)f8

28- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

 الف)دکمهdisplay      ب)Advanced→display        ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

29- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ........ ایجاد کنیم؟

 الف)سند جدید             ب)template                ج)Macro              د)گزینه ب وج

30 – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

الف) Insert –Cover page                    ب) Insert-Blank page     

ج) Insert –page break                       د) هرسه گزینه صحیح است

31– برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الف) Add Ins            ب) Advanced                   ج) Customize                       د) Display

32 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

الف) Home                      ب) Insert                      ج) Page Layout                      د) Review 

33-برای ایجاد جدول از کدام منواستفاده میشود.

الف)Tools            ب)Table            ج)Format          د)Uiew

34-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

الف)Ctrl+F         ب)Ctrl+H                   ج)Ctrl+G                        د)Ctrl+A

35-پسوند فایل که در محیط Word2007 ذخیره می شود چیست؟
الف  Dot-           ب- Gif                ج-  Xls                د- Docx


36-کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از حالت انگلیسی به فارسی بکار می رود؟
الف) Alt+Shift سمت چپ     ب) Alt+Shift سمت راست     ج)Ctrl+Shift سمت چپ     د)موارد الف و ج


37-کدام فرمان برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟
الف-      Redo ب-     Cut ج- Undo                   د-Paste


38-کدام گزینه برای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟
الف)           Justify ب)   Align Right           ج) Align Left                           د) Center


39-کدام نما(حالت نمایش صفحه) در Word2007، سند را به صورت پیش نویس، نمایش می دهد؟
الف)       Full Screen Reading ب          Print Layout( ج)         Web Layout         د)  Draft

 


40-برای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره Paragraph مناسب است؟
الف)First Line Indent        ب) Charater Spacing          ج) Format Painter         د) Hanging Indent


41-برای درج پاورقی در سند کدام فرمان مناسب است؟
الف- References ® footnote                          ب-  Format® Page Setup®     
ج-  Insert® References                                 د-  Insert® footnote‌


42-برای ایجاد متن چند ستونی (روزنامه ای) در Word 2007 از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Page Layout-Table         ب)Page Layout-Columns        ج)Insert- Table      د)Insert- Columns

43-برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟
الف) Page Layout® Page Number                                  ب)Page Layout®Shapes                     

ج)Insert® Page Number                                                        د)Insert® Shapes

44-کدام گزینه در Page Layout کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟
الف) Page Setup            ب) Portrait          ج)Landscape         د) Layout


45-کدام زبانه در پنجره Page Setup برای تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟
الف)Margin                     ب)Paper                            ج)Layout                د) Home

46- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف)  Ctrl + M           ب) N + Ctrl            ج)    Ctrl + C                د)  Ctrl +Z  

47-  برای ذخیره فایل از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف)   M +  Ctrl               ب)  Ctrl +Z             ج)  Ctrl + W        د) Ctrl +S  

 48-  در کدام نما ، پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟

الف)   Print layout           ب)out line        ج)     Full screen reading      د)  Web layout  

49-  برای انتخاب کلمات غیر مجاور از کدام کلید به همراه درگ استفاده می کنیم؟

الف)  Ctrl                 ب)   Shift                  ج)  Alt               د)  Space bar

50-  برای انتخاب کل سند کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)  Insert®Editing®select®select all                          ب)  Home®Editing®select®select all    

ج)  Office button ®Editing®select                                    د)  View®Editing®select®select all

51- کلید میانبر برای مورب کردن متن کدام است؟

الف)   Ctrl+z          ب)   Ctrl+r          ج)  Ctrl +I          د) Ctrl+B  

52-  برای باز کردن کادر Font  از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟

الف) Ctrl + F         ب) Ctrl + D               ج)  Ctrl + M                 د) Ctrl +  N

53- کلید میانبر عمل وسط چین کدام است؟

الف)    Shift +V         ب) Ctrl +V        ج)Ctrl +R        د)&nb

/ 0 نظر / 1869 بازدید