ضرب المثل های عربی با ترجمه فارسی

3- و للناس فیما یعشقون مذاهب           (سلیقه‌ها یکنواخت نیست)

4- هل یصلح العطّار ما أفسد الدّهر         (آب رفته به جوی باز نیاید)

5- من یمدح العروس إلّا أهلها                (هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)

6- من کثر کلامه کثر ملامه           (پرگو خطاگوست)

7- من قرع باباً و لجّ و لج              (عاقبت جوینده یابنده است)

8- من طلب العلی سهر اللیالی    (گنج خواهی در طلب رنجی ببر)

9- من طلب شیئاً وجدّ وجد          (عاقبت جوینده یابنده بود)

10- من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ.      (گل بی‌خار خداست یا کجاست)

11- من حفر بئراً لأخیه وقع فیها           (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)

12- من جدّ وجد                       (عاقبت جوینده یابنده بود)

13- من صارع الحقّ صرعه        (با آل علی هر که در افتاد بر افتاد)

14- المعیدی تسمع به خیر من أن تراه      (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

15- المحنه إذا شاعت سهلت      (مرگ به انبوه، جشن باشد)

16- لکلّ فرعون موسی             (دست بالای دست بسیار است)

17- لکلّ مقام مقال                 (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)

18- ماحکّ جلدک مثل ظفرک      (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

19- ماهکذا تورد یا سعد الإبل  

(این ره که تو می‌روی به ترکستان است)          (راهش این نیست)

20- الکلام یجرّ الکلام       (حرف حرف می‌آورد)

21- کلم اللسان أنکی من کلم السنان        (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)

22- کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار

(از چاله به چاه افتادن)           (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

23- کلّ رأس به صداع            (هر سری دردی دارد)

24- کلّ شاه تناط برجلیها       (هر کس را در قبر خود می‌گذارند)

25- لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ     (کار امروز را به فردا میفکن)

26- لا یؤخذ المرء بذنب أخیه        (گناه دیگری را بر تو نخواهند نوشت)

27- لکلّ جدید لذّه                     (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)

28- لکلّ صارم نبوه                     (انسان جایزالخطا است)

29- لا یلدغ المرء من جحر مرّتین   (آدم یک بار پایش در چاله می‌رود)

30- علی نفسها جنت براقش      (خودم کردم که لعنت بر خودم باد)

31- عند الشدائد تعرف الإخوان

 (دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)

32- غاب القطّ إلعب یا فار          (حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن)

33- فعل المرء یدلّ علی أصله      (از کوزه همان برود تراود که در اوست)

34- فوق کلّ ذی علم علیم         (دست بالای دست بسیار است)

35- کالشمس فی رابعه النهار     (مثل روز روشن)

36- کلام اللیل یمحوه النهار        (کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند)

37- قاب قوسین أو أدنی            (کنایه از بسیار نزدیک بودن)

38- الصبر مفتاح الفرج               (گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)

39- الطیور علی أشکالها تقع     

 (کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز)

40- عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین    

(دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

41- عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره           (سرکه نقد به زحلوای نسیه)

42- ربّ سکوت أبلغ من کلام           (چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است)

43- السکوت أخو الرّضا          (سکوت علامت رضاست)

44- سبق السیف العذل        (دیگر کار از کار گذشت)

45- زاد الطّین بلّه                (خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد)

46- رحم الله إمری‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه    (کار نیکو کردن از پر کردن است)

47- حبه حبه تصبح قبه                    (قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)

48- الحسود لا یسود          (حسود هرگز نیاسود)

49- الحقّ مرّ                     (حرف حق تلخ است)

50- خیر الأمور أوسطها        (اندازه نگهدار که اندازه نکوست)

51- خیر البرّ عاجله             (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)

52- خیر الناس من ینفع الناس    

  (بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند)

53- خیر الکلام ما قلّ و دلّ           (کم گوی و گزیده گوی چون درّ تا جهان زاندک شود پر)

54- خالف تعرف              (مخالفت کن و مشهور شو)

55- أین الثری و أین الثریّا         (این کجا و آن کجا)     (تفاوت از زمین تا آسمان است)

56- بات یشوی القراح        (آه ندارد که با ناله سودا کند)

57- بلغ السّکین العظم          (کارد به استخوان رسید)         (کاسة صبرش لبریز شد)

58- بیضه الیوم خیر من دجاجه الغد           (سرکه نقد به زحلوای نسیه است)

/ 0 نظر / 20 بازدید